Ptačí oblast – ÚN Nechranice

Nařízení vlády ze dne 29. září 2004 kterým se vymezuje

Ptačí oblast – Nádrž vodního díla Nechranice

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice (dále jen „ptačí oblast“).

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace husy polní (Anser fabalis) a zimujících vodních ptáků.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Březno u Chomutova, Poláky, Rokle, Tušimice, Vadkovice a Vikletice.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 10 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody 1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, na Krajském úřadu Ústeckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody 2) lze v ptačí oblasti

  • a) provozovat jachting, windsurfing a používat vodní skútry pro rekreaci v době od 25. října do konce února,
  • b) pořádat hony a lovit vodní pernatou zvěř z loděk a na březích v pásmu 100 m od břehu od 15. října do 30. listopadu (kachna divoká, polák velký, polák chocholačka, lyska černá), resp. od 15. října do 15. ledna (husa polní, husa běločelá, husa velká).

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 10 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody 1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, na Krajském úřadu Ústeckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Ambrozek v. r.

Příl.1

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Nádrž vodního díla Nechranice

Území oblasti je vymezeno parcelami vodního díla Nechranice a částečně tokem řeky Ohře. Jedná se o tyto parcely: p.č. 1200/1 k.ú. Březno u Chomutova, p.č. 400/1 k.ú. Vikletice, p.č. 260 k.ú. Vadkovice, p.č. 298/1 k.ú. Poláky. Na k.ú. Tušimice a Rokle jde o tok Ohře v délce 635 m proti proudu od hranic katastru u vtoku do přehrady.

Příl.2

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Nádrž vodního díla Nechranice

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Nádrž vodního díla Nechranice