Rybářská stráž

Vedoucí rybářské stráže
Zima Martin

Členové rybářské stráže

Rybářská stráž čítá 20 členů.

Rybářská stráž je povinna

§ 17 zákona č. 99/2004 Sb.

(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

Veškerá zákonná ustanovení o rybářské stráži najdete v zákoně č. 99/2004 Sb. v části HLAVA IV.