Složení výboru

Složení výboru a povinnosti funkcionářů

Předseda

Místopředseda

Jednatel

Rybářský hospodář

Pokladník

Vedoucí mládeže

Vedoucí rybářské stráže

Člen výboru 

 

Předseda

− jedná jménem MO

− podepisuje za MO listiny (v případě § 20 Stanov ČRS spolu s jednatelem),

− svolává schůze výboru MO a řídí jejich jednání,

− uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci MO

− vyžaduje pravidelné informace od jednatele MO

 

Místopředseda

− zastupuje předsedu nebo jednatele, pokud nemohou vykonávat svoji činnost,

− jedná jménem organizační složky v rozsahu, v jakém je k tomu organizační složkou zmocněn. 

 

Jednatel

− jedná jménem MO

− podepisuje za MO listiny (v případě § 20 Stanov ČRS spolu s předsedou),

− řídí kancelář MO

− uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci MO

− podává pravidelné informace o činnosti MO

− odpovídá za:

• činnost kanceláře

• evidenci došlých a odeslaných písemností a za jejich vyřízení,

• uložení a evidenci písemností podle spisového a skartačního řádu,

• plnění úkolů uložených jemu nebo kanceláře usnesením organizační jednotky,

• přípravu podkladů pro jednání orgánů organizační jednotky,

• kontrolu plnění usnesení orgánů organizační jednotky,

• provedení zápisů z jednání orgánů organizační jednotky. 

 

Předseda dozorčí komise/rady

− odpovídá za provádění kontrol činnosti a hospodaření všech orgánů a organizačních složek Svazu v rámci pravomocí vymezených Stanovami ČRS,

− účastní se jednání výboru MO

− informuje o výsledcích kontrol výbor MO

− podává zprávu členské schůzi MO

− odpovídá za jednání dozorčí komise MO jako kárného orgánu I. stupně. 

 

Pokladník

− provádí pokladní operace,

− odpovídá za správnost a úplnost pokladních dokladů,

− vede pokladní deník,

− vede evidenci poskytnutých záloh a dbá na jejich včasné zúčtování,

− odpovídá za dodržování stanoveného pokladního limitu,

− podává pravidelné zprávy ekonomovi (účetnímu) MO, ÚS, Republikové rady ČRS. 

Při změně osoby pokladníka, byť i na krátkou dobu, musí být funkce předána protokolárně! 

 

Rybářský hospodář (zástupce rybářského hospodáře)

− jedná jménem organizační jednotky ČRS výhradně v rámci svých kompetencí,

− vede předepsanou evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a odpovídá za předkládání této evidence příslušnému orgánu státní správy rybářství,

− vede podle požadavku uživatele rybářského revíru evidenci týkající se rybářských revírů, na nichž hospodaří příslušná organizační jednotka ČRS,

− navrhuje výboru MO počet členů rybářské stráže,

− odpovídá za:

• řádné hospodaření na rybochovných zařízeních,

• kompletní dokumentaci k vodním dílům,

• zajištění násadových ryb a jejich vysazení do revírů a za řádné vyúčtování vůči uživateli rybářského revíru,

• činnost rybářské stráže, není-li jmenován výborem MO vedoucí RS,

• sumarizaci úlovků,

− při ekologických haváriích na revírech či rybochovných zařízeních zajišťuje vyšetření příčin jejich vzniku a odstranění následků,

− pravidelně informuje výbor MO o hospodaření na ryboch

Vedoucí mládeže

a) Základním úkolem odboru mládeže a jeho vedoucího je organizování a výuka dětí a mládeže v rybářských kroužcích a klubech,

b) teoretickou a praktickou výuku koncipovat tak, aby po cca 8. měsících trvání docházek dětí do kroužků a klubů, zvládaly základy potřebné pro řádný výkon rybářského práva,

c) na závěr kroužků a klubů zajistit přezkoušení dětí v závěrečném rybářském testu a úspěšným absolventům zajistit vydání prvních rybářských dokladů včetně rybářského lístku,

d) pro každý rok sestavit plán práce a rozpočet.

e) metodicky vést vedoucí kroužků při výuce či práci s mládeží a zajišťovat jejich odbornou kvalifikaci.