Složení výboru

Složení výboru a povinnosti funkcionářů

Předseda
Ing. Valha Josef

Jednatel
Miroslav Brynda

Rybářský hospodář
Beldík Zdeněk

Pokladník
Petr Rubeš

Vedoucí mládeže
Petr Maier

Vedoucí rybářské stráže
Zima Martin

Člen výboru
Ing. Jiří Fousek

Předseda, místopředseda

Předseda organizační složky a jejího výboru odpovídá za činnost této složky i za její všestranný rozvoj.

Zejména:

a) koordinuje organizační a hospodářskou činnost organizace i jednotlivých funkcionářů v souladu s obecně platnými předpisy Stanovami a Jednacím řádem ČRS a odpovídá všemu členstvu za plnění daných úkolů,

b) v souladu s plánem práce dává pokyn ke svolávání schůzí příslušných orgánů, předsedá jim a řídí jejich činnost,

c) dbá na řádné plnění usnesení orgánů organizační složky již je předsedou,

d) zastupuje s jednatelem organizační složku,

e) podepisuje s jednatelem a jde-li o hospodářské záležitosti s rybářským hospodářem nebo jeho zástupcem všechny písemnosti,

f) dává souhlas k výplatám a poukazům v rámci schváleného rozpočtu.

Jednatel

a) zastupuje s předsedou organizační složku,

b) odpovídá za řádné evidování došlých a odeslaných písemností a přiděluje je k vyřízení podle rozhodnutí orgánů, podepisuje odesílané písemnosti s předsedou, popř. s rybářským hospodářem nebo jeho zástupcem,

c) odpovídá za řádné ukládání a evidování všech spisů, zápisů a písemností operativně technické evidence,

d) odpovídá spolu s účetním za správnou evidenci všech členů a za vedení seznamu funkcionářů, pokud touto agendou u velkých organizací nebyl pověřen zvláštní funkcionář,

e) odpovídá za evidenci všech usnesení, úkolů a akcí organizační složky,

f) dbá o plnění úkolů a akcí, které spadají do jeho kompetence a podává zprávu o jejich průběhu předsedovi a příslušným orgánům,

g) odpovídá za přípravu materiálu pro jednotlivé schůze a kontroluje plnění úkolů podle plánu organizační složky,

h) provádí zápisy o schůzích příslušných orgánů, pokud pro tuto agendu nebyl určen zvláštní funkcionář eviduje a ukládá tyto spisy včetně zápisů ze schůzí a jednotlivých odborů,

i) řídí sekretariát a je představeným pracovníků sekretariátu.

Rybářský hospodář

Rybářský hospodář – jeho zástupce (jsou schvalování do funkce okresním úřadem dle místa trvalého pobytu).

Zejména:

a) plní v úzké součinnosti s orgány příslušné organizační složky svazu povinnosti rybářského hospodáře vyplívající z rybářských předpisů a plní úkoly, které mu byly uloženy,

b) vede veškerou evidenci, která se týká rybářských revírů včetně vyplňování všech předepsaných tiskopisů a záznamů, sumarizuje úlovky z přehledů o úlovcích a záznamů o docházce k vodě a dbá na správné vyhotovování hospodářských výkazů,

c) navrhuje výboru počet členů rybářské stráže pro příslušný rybářský revír, řídí jejich činnost a zajišťuje jejich školení pokud není ustanoven vedoucí rybářské stráže,

d) zajišťuje plánované množství násadových ryb pro osazení rybářských revírů a zabezpečuje jejich vysazení,

e) pokud k tomu má příslušnou kvalifikaci, zajišťuje a řídí výlovy rybníků, odlovy ryb sítěmi a elektrickými agregáty, při tom odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů pro lov ryb elektřinou, zajišťuje periodické revize elektrických agregátů a zajišťuje vyškolení obsluhy elektrických agregátů; jestliže rybářský hospodář tuto kvalifikaci nemá, zajišťuje tyto úkoly jiná osoba s příslušnou kvalifikací,

f) zúčastňuje se spolu se zástupci organizační složky vodohospodářských a jiných řízení, pokud jde o zájmy rybářství,

g) aktivně se podílí na vwtwrinární péči při hospodářských a jiných řízení, pokud jde o zájmy rybářství,

h) sleduje zdravotní stav ryb ve vyrobních zařízeních i v rybářských revírech, při zjištění úhynu se stará o zjištění příčin uhynutí nebo ohrožení ryb,

i) spolupracuje s orgány veterinární péče, s výzkumnými a vědeckými pracovišti, stará se o včasné zaslání uhynulých ryb k vyšetření,

j) pečuje o to, aby pomocí vhodných melioračních zařízení byly udržovány odchovné rybníky a výrobní zařízení ve zdravotně nezávadném stavu,

k) plní usnesení orgánů organizační složky, pokud jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy a zásadami o správném hospodaření; pokud by bylo usnesení v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen na to upozornit vyšší organizační složku a žádat nápravu,

l) spolupracuje s referentem pro čistotu vod a životního prostředí, s rybničním referentem, s referentem pro pstruhové vody a metodicky řídí jejich činnost, pokud jsou ustanoveni,

m) sleduje stav vodních děl a melioračních zařízení, dává návrhy na odstranění závad,

n) předkládá návrhy na opatření v rybářském revíru, kontroluje dodržování hranic rybářských revírů a navrhuje doplňky a změny do popisných karet a dekretů ministerstva zemědělství ČR,

o) rybářský hospodář územního svazu vykonává v rámci územního svazu funkci předsedy odboru pro tekoucí vody,

p) je povinen zúčastňovat se školení hospodářů, které organizuje územní svaz,

r) podepisuje písemnosti týkající se hospodaření v rybářských revírech, v odchovných zařízeních a chovných rybnících.

zástupce rybářského hospodáře zajišťuje veškeré úkoly uložené rybářským hospodářem, zúčastňuje se všech schůzí odboru pro tekoucí vody a zastupuje rybářského hospodáře ve funkci v případě jeho delší nepřítomnosti, a to se všemi právy a povinostmi.

Pokladník

Pokladník – zajišťuje agendu spojenou s prováděním pokladních operací. Musí mít uzavřenou dohodu o ochraně a nakládání se svěřeným majetkem, v případě, že je v pracovním poměru k organizační složce ČRS, dohodu o hmotné odpovědnosti. Při nástupu do funkce protokolárně přebírá pokladní deník, pokladní doklady, peníze, ceniny a svěřené přísně zúčtovatelné tiskopisy, (členské známky, povolenky …).

Pokladník zejména:

a) provádí pokladní operace, vystavuje pokladní doklady,

b) provádí výběry a ukládání hotovosti na účet u peněžního ústavu,

c) vede pokladní deník,

d) odpovídá za dodržování stanoveného pokladního limitu,

e) vede evidenci poskytnutých záloh a dbá na jejich včasné vyúčtování,

f) vydává ceniny a svěřené přísně zúčtovatelné tiskopisy, vede o nich řádnou a průkaznou evidenci,

g) odpovídá za správnost všech prováděných operací a úplnost předepsaných náležitostí pokladních dokladů,

h) je řízen a kontrolován ekonomem,

i) v případě zjištění nedostatků nebo závad informuje ekonoma a další příslušné funkcionáře.

Pokladník nesmí svěřit vykonávání pokladních operací jiným osobám. V případě dočasné nepřítomnosti musí být svěřené hodnoty a evidence protokolárně předány zastupujícímu funkcionáři. Stejně se postupuje při změně ve funkci pokladníka.

Funkce pokladníka může být rozdělena mezi více funkcionářů podle svěřených hodnot (např. zvlášť pokladna a ceniny, zvlášť členské známky, zvlášť povolenky). V tomto případě se ustanovení písm a) až e) vztahují pouze na pokladníka spravujícího pokladnu.

v odůvodněních případech může být funkce pokladníka sloučena s funkcí ekonoma.

V sekretariátech výborů územních svazů a v sekretariátě rady svazu vykonávají tuto činnost profesionální pracovníci.

Ekonom – účetní

Ekonom – účetní zajišťuje ekonomickou agendu příslušné organizační složky. Při nástupu do funkce na základě předávacího protokolu přebírá veškerou účetní a ekonomickou dokumentaci.

Ekonom zejména:

a) zajišťuje řádné provádění inventarizací majetku,

b) řídí a kontroluje výkon pokladní služby,

c) odpovídá za řádné a včasné vedení účetní evidence,

d) odpovídá za úschovu účetních písemností a dokladů v účetním archívu po stanovenou dobu, při změně ve funkci všechny tyto doklady protokolárně předává,

e) odpovídá za včasnou úhradu došlých faktur a ostatních závazků, sleduje pohledávky a zajišťuje jejich případné vymáhaní,

f) sleduje úhrady členských příspěvků, zápisného, úhrad za neodpracované brigády a předkládá návrhy na opatření,

g) dbá na dodržování vnitřních směrnic ČRS a obecně platných právních předpisů pro hospodaření, na dodržování finanční a platební kázně, prosazuje účelné a hospodárné vynakládání prostředků,

h) kontroluje a dává souhlas k sazbám použitým při pracovních smlouvách a dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr,

i) sleduje celkový stav hospodaření a majetku, v případě potřeby informuje příslušné orgány,

j) zpracovává návrh rozpočtu a předkládá jej ke schválení příslušným orgánům a průběžně sleduje a kontroluje jeho dodržování,

k) kontroluje správnost sestavení rozpočtů dílčích akcí a vyúčtování těchto akcí,

l) sestavuje závěrky a zpracovává zprávy a podklady o hospodaření,

m) v případě zjištění nedostatků nebo závad je povinen upozornit příslušné funkcionáře a orgány.

V sekretariátech výborů územních svazů a v sekretariátě rady svazu vykonávají tuto činnost profesionální pracovníci.

Vedoucí mládeže

a) Základním úkolem odboru mládeže a jeho vedoucího je organizování a výuka dětí a mládeže v rybářských kroužcích a klubech,

b) teoretickou a praktickou výuku koncipovat tak, aby po cca 8. měsících trvání docházek dětí do kroužků a klubů, zvládaly základy potřebné pro řádný výkon rybářského práva,

c) na závěr kroužků a klubů zajistit přezkoušení dětí v závěrečném rybářském testu a úspěšným absolventům zajistit vydání prvních rybářských dokladů včetně rybářského lístku,

d) pro každý rok sestavit plán práce a rozpočet.

e) metodicky vést vedoucí kroužků při výuce či práci s mládeží a zajišťovat jejich odbornou kvalifikaci.