Složení výboru

Složení výboru a povinnosti funkcionářů

Předseda

Jednatel

Rybářský hospodář

Pokladník

Vedoucí mládeže

Vedoucí rybářské stráže

Člen výboru

 

 

Předseda, místopředseda

Předseda organizační složky a jejího výboru odpovídá za činnost této složky i za její všestranný rozvoj.

Zejména:

a) koordinuje organizační a hospodářskou činnost organizace i jednotlivých funkcionářů v souladu s obecně platnými předpisy Stanovami a Jednacím řádem ČRS a odpovídá všemu členstvu za plnění daných úkolů,

b) v souladu s plánem práce dává pokyn ke svolávání schůzí příslušných orgánů, předsedá jim a řídí jejich činnost,

c) dbá na řádné plnění usnesení orgánů organizační složky již je předsedou,

d) zastupuje s jednatelem organizační složku,

e) podepisuje s jednatelem a jde-li o hospodářské záležitosti s rybářským hospodářem nebo jeho zástupcem všechny písemnosti,

f) dává souhlas k výplatám a poukazům v rámci schváleného rozpočtu.

Jednatel

a) zastupuje s předsedou organizační složku,

b) odpovídá za řádné evidování došlých a odeslaných písemností a přiděluje je k vyřízení podle rozhodnutí orgánů, podepisuje odesílané písemnosti s předsedou, popř. s rybářským hospodářem nebo jeho zástupcem,

c) odpovídá za řádné ukládání a evidování všech spisů, zápisů a písemností operativně technické evidence,

d) odpovídá spolu s účetním za správnou evidenci všech členů a za vedení seznamu funkcionářů, pokud touto agendou u velkých organizací nebyl pověřen zvláštní funkcionář,

e) odpovídá za evidenci všech usnesení, úkolů a akcí organizační složky,

f) dbá o plnění úkolů a akcí, které spadají do jeho kompetence a podává zprávu o jejich průběhu předsedovi a příslušným orgánům,

g) odpovídá za přípravu materiálu pro jednotlivé schůze a kontroluje plnění úkolů podle plánu organizační složky,

h) provádí zápisy o schůzích příslušných orgánů, pokud pro tuto agendu nebyl určen zvláštní funkcionář eviduje a ukládá tyto spisy včetně zápisů ze schůzí a jednotlivých odborů,

i) řídí sekretariát a je představeným pracovníků sekretariátu.

Rybářský hospodář

Rybářský hospodář – jeho zástupce (jsou schvalování do funkce okresním úřadem dle místa trvalého pobytu).

Zejména:

a) plní v úzké součinnosti s orgány příslušné organizační složky svazu povinnosti rybářského hospodáře vyplívající z rybářských předpisů a plní úkoly, které mu byly uloženy,

b) vede veškerou evidenci, která se týká rybářských revírů včetně vyplňování všech předepsaných tiskopisů a záznamů, sumarizuje úlovky z přehledů o úlovcích a záznamů o docházce k vodě a dbá na správné vyhotovování hospodářských výkazů,

c) navrhuje výboru počet členů rybářské stráže pro příslušný rybářský revír, řídí jejich činnost a zajišťuje jejich školení pokud není ustanoven vedoucí rybářské stráže,

d) zajišťuje plánované množství násadových ryb pro osazení rybářských revírů a zabezpečuje jejich vysazení,

e) pokud k tomu má příslušnou kvalifikaci, zajišťuje a řídí výlovy rybníků, odlovy ryb sítěmi a elektrickými agregáty, při tom odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů pro lov ryb elektřinou, zajišťuje periodické revize elektrických agregátů a zajišťuje vyškolení obsluhy elektrických agregátů; jestliže rybářský hospodář tuto kvalifikaci nemá, zajišťuje tyto úkoly jiná osoba s příslušnou kvalifikací,

f) zúčastňuje se spolu se zástupci organizační složky vodohospodářských a jiných řízení, pokud jde o zájmy rybářství,

g) aktivně se podílí na vwtwrinární péči při hospodářských a jiných řízení, pokud jde o zájmy rybářství,

h) sleduje zdravotní stav ryb ve vyrobních zařízeních i v rybářských revírech, při zjištění úhynu se stará o zjištění příčin uhynutí nebo ohrožení ryb,

i) spolupracuje s orgány veterinární péče, s výzkumnými a vědeckými pracovišti, stará se o včasné zaslání uhynulých ryb k vyšetření,

j) pečuje o to, aby pomocí vhodných melioračních zařízení byly udržovány odchovné rybníky a výrobní zařízení ve zdravotně nezávadném stavu,

k) plní usnesení orgánů organizační složky, pokud jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy a zásadami o správném hospodaření; pokud by bylo usnesení v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen na to upozornit vyšší organizační složku a žádat nápravu,

l) spolupracuje s referentem pro čistotu vod a životního prostředí, s rybničním referentem, s referentem pro pstruhové vody a metodicky řídí jejich činnost, pokud jsou ustanoveni,

m) sleduje stav vodních děl a melioračních zařízení, dává návrhy na odstranění závad,

n) předkládá návrhy na opatření v rybářském revíru, kontroluje dodržování hranic rybářských revírů a navrhuje doplňky a změny do popisných karet a dekretů ministerstva zemědělství ČR,

o) rybářský hospodář územního svazu vykonává v rámci územního svazu funkci předsedy odboru pro tekoucí vody,

p) je povinen zúčastňovat se školení hospodářů, které organizuje územní svaz,

r) podepisuje písemnosti týkající se hospodaření v rybářských revírech, v odchovných zařízeních a chovných rybnících.

zástupce rybářského hospodáře zajišťuje veškeré úkoly uložené rybářským hospodářem, zúčastňuje se všech schůzí odboru pro tekoucí vody a zastupuje rybářského hospodáře ve funkci v případě jeho delší nepřítomnosti, a to se všemi právy a povinostmi.

Pokladník

Pokladník – zajišťuje agendu spojenou s prováděním pokladních operací. Musí mít uzavřenou dohodu o ochraně a nakládání se svěřeným majetkem, v případě, že je v pracovním poměru k organizační složce ČRS, dohodu o hmotné odpovědnosti. Při nástupu do funkce protokolárně přebírá pokladní deník, pokladní doklady, peníze, ceniny a svěřené přísně zúčtovatelné tiskopisy, (členské známky, povolenky …).

Pokladník zejména:

a) provádí pokladní operace, vystavuje pokladní doklady,

b) provádí výběry a ukládání hotovosti na účet u peněžního ústavu,

c) vede pokladní deník,

d) odpovídá za dodržování stanoveného pokladního limitu,

e) vede evidenci poskytnutých záloh a dbá na jejich včasné vyúčtování,

f) vydává ceniny a svěřené přísně zúčtovatelné tiskopisy, vede o nich řádnou a průkaznou evidenci,

g) odpovídá za správnost všech prováděných operací a úplnost předepsaných náležitostí pokladních dokladů,

h) je řízen a kontrolován ekonomem,

i) v případě zjištění nedostatků nebo závad informuje ekonoma a další příslušné funkcionáře.

Pokladník nesmí svěřit vykonávání pokladních operací jiným osobám. V případě dočasné nepřítomnosti musí být svěřené hodnoty a evidence protokolárně předány zastupujícímu funkcionáři. Stejně se postupuje při změně ve funkci pokladníka.

Funkce pokladníka může být rozdělena mezi více funkcionářů podle svěřených hodnot (např. zvlášť pokladna a ceniny, zvlášť členské známky, zvlášť povolenky). V tomto případě se ustanovení písm a) až e) vztahují pouze na pokladníka spravujícího pokladnu.

v odůvodněních případech může být funkce pokladníka sloučena s funkcí ekonoma.

V sekretariátech výborů územních svazů a v sekretariátě rady svazu vykonávají tuto činnost profesionální pracovníci.

Ekonom – účetní

Ekonom – účetní zajišťuje ekonomickou agendu příslušné organizační složky. Při nástupu do funkce na základě předávacího protokolu přebírá veškerou účetní a ekonomickou dokumentaci.

Ekonom zejména:

a) zajišťuje řádné provádění inventarizací majetku,

b) řídí a kontroluje výkon pokladní služby,

c) odpovídá za řádné a včasné vedení účetní evidence,

d) odpovídá za úschovu účetních písemností a dokladů v účetním archívu po stanovenou dobu, při změně ve funkci všechny tyto doklady protokolárně předává,

e) odpovídá za včasnou úhradu došlých faktur a ostatních závazků, sleduje pohledávky a zajišťuje jejich případné vymáhaní,

f) sleduje úhrady členských příspěvků, zápisného, úhrad za neodpracované brigády a předkládá návrhy na opatření,

g) dbá na dodržování vnitřních směrnic ČRS a obecně platných právních předpisů pro hospodaření, na dodržování finanční a platební kázně, prosazuje účelné a hospodárné vynakládání prostředků,

h) kontroluje a dává souhlas k sazbám použitým při pracovních smlouvách a dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr,

i) sleduje celkový stav hospodaření a majetku, v případě potřeby informuje příslušné orgány,

j) zpracovává návrh rozpočtu a předkládá jej ke schválení příslušným orgánům a průběžně sleduje a kontroluje jeho dodržování,

k) kontroluje správnost sestavení rozpočtů dílčích akcí a vyúčtování těchto akcí,

l) sestavuje závěrky a zpracovává zprávy a podklady o hospodaření,

m) v případě zjištění nedostatků nebo závad je povinen upozornit příslušné funkcionáře a orgány.

V sekretariátech výborů územních svazů a v sekretariátě rady svazu vykonávají tuto činnost profesionální pracovníci.

Vedoucí mládeže

a) Základním úkolem odboru mládeže a jeho vedoucího je organizování a výuka dětí a mládeže v rybářských kroužcích a klubech,

b) teoretickou a praktickou výuku koncipovat tak, aby po cca 8. měsících trvání docházek dětí do kroužků a klubů, zvládaly základy potřebné pro řádný výkon rybářského práva,

c) na závěr kroužků a klubů zajistit přezkoušení dětí v závěrečném rybářském testu a úspěšným absolventům zajistit vydání prvních rybářských dokladů včetně rybářského lístku,

d) pro každý rok sestavit plán práce a rozpočet.

e) metodicky vést vedoucí kroužků při výuce či práci s mládeží a zajišťovat jejich odbornou kvalifikaci.