Statut celosvazového rybolovu

Statut celosvazového rybolovu

Organizační, hospodářské a finanční
zásady celosvazového rybolovu
platné v Českém rybářském svazu

Platný od 1. ledna 2007

Statut celosvazového rybolovu platný od 1. ledna 2007 byl projednán a schválen RADOU ČRS dne 14. září 2006.

I. Všeobecná ustanovení

1. Výkon rybářského práva v působnosti ČRS je řízen zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů a jeho prováděcí vyhláškou č. 197/2004 Sb. Lov ryb na rybářských revírech ČRS je upraven “Rybářským řádem„ vydaným Radou ČRS. Za plánovité hospodaření a péči o rybářské revíry je odpovědný držitel dekretu.

2. V souladu s § 17 Stanov ČRS je celosvazový rybolov organizován Radou ČRS.

3. Celosvazové povolenky k rybolovu vydává Rada ČRS. Tyto povolenky platí na revírech, jejichž uživatelé poskytují své revíry k celosvazovému rybolovu.

4. Z revírů poskytnutých k celosvazovému rybolovu je možno vyčlenit některé části, tzv. revíry místního významu, které slouží pouze pro rybolov členů MO ČRS a jejich hostů.

II. Organizační zásady

1. Celosvazového rybolovu se mohou účastnit všichni držitelé dekretů rybářských revírů a organizační jednotky ČRS, v jejichž držení jsou rybářské revíry sdružené v územním rybolovu. Je přitom nezbytné, aby tyto subjekty vyslovily souhlas se Statutem CS rybolovu, jehož pravidla se zavazují dodržovat. Tento souhlas musí být u organizačních jednotek ČRS vyjádřen písemným přistoupením jejich statutárních orgánů k dohodě o celosvazovém rybolovu.

2. Rada ČRS je oprávněna jednat o sdruženém rybolovu i s jinými subjekty než jsou organizační jednotky ČRS.

3. Rada ČRS každoročně vydá nejpozději na svém zářijovém zasedání seznam všech organizačních jednotek ČRS podílejících se na CS rybolovu v následujícím roce. Zajistí rovněž vydání příslušného Soupisu revírů pro držitele CS povolenek.

4. K CS rybolovu se jednotlivé územní svazy ČRS mohou přihlásit nebo odhlásit výhradně písemnou formou nejpozději do 30. 6. kalendářního roku s účinností od 1. 1. následujícího roku.

5. Nezbytnou součástí písemného přistoupení organizační jednotky ČRS k CS rybolovu je předání soupisu revírů poskytovaných k CS rybolovu, včetně uvedení všech odchylek od platných právních předpisů a schváleného “Rybářského řádu„.

6. Výše uvedený soupis revírů poskytovaných k CS rybolovu je třeba předat Radě ČRS nejpozději do 30. 6. kalendářního roku s účinností od 1. 1. následujícího roku.

III. Zásady výdeje CS povolenek

1. Členové místních organizací ČRS si mají právo, po splnění svých členských povinností, zakoupit celosvazovou povolenku, nebo společnou povolenku pro revíry ČRS a MRS jen za předpokladu, že příslušná místní organizace ČRS, nebo jiná organizační jednotka ČRS poskytuje revíry jí svěřené dekretem k celosvazovému rybolovu.

2. Každý prodejce zabezpečí úplné a čitelné vyplnění povolenky k lovu. Číslo vydané povolenky výdejce vyznačí v členské legitimaci. Na tiskopise povolenky k lovu uvede dobu platnosti, jméno a příjmení držitele, datum narození, místo trvalého pobytu držitele, příslušnost k MO ČRS, výdejnu a datum výdeje povolenky.

3. Prodejce je povinen vést průkaznou evidenci vydávaných povolenek, zejména jmenný seznam držitelů s uvedením příslušnosti člena k MO, datumu narození, číslo vydané povolenky, číslo listu seznamu povolenek a dalších důležitých skutečností sloužících k rychlé identifikaci držitele vydané povolenky.

4. Příslušná organizační jednotka ČRS je oprávněna vydat duplikát povolenky jen na základě potvrzení Policie ČR, manipulační poplatek činí 10 % z ceny povolenky.

IV. Platnost povolenek

1. CS povolenky jsou platné pouze v jednom kalendářním roce a platí na revírech uvedených v každoročně vydávaném Soupisu revírů k CS povolenkám.

2. CS povolenky jsou vydávány pouze s roční platností, a to jako povolenky pstruhové nebo mimopstruhové.

V. Ochrana rybářských zájmů

1. Rybářskou stráž s rozsahem působnosti na všech revírech CS rybolovu může navrhnout pouze Rada ČRS.

2. Ostrahu na vlastních revírech zabezpečují jednotlivé organizační jednotky ČRS, a to rybářskou stráží jmenovanou na dané revíry.

VI. Ceny CS povolenek

1. Ceny CS povolenek jsou stanoveny a schváleny Radou ČRS.

2. Pro výpočet ceny CS povolenky je stanoven koeficient 1,80 průměrné ceny územních povolenek. Takto vypočtené ceny povolenek se zaokrouhlují na celé padesátikoruny nebo stokoruny, a to dle rozhodnutí Republikové rady ČRS.

3. Z důvodu včasného sestavení rozpočtu CS rybolovu se vychází z průměrné ceny předchozího kalendářního roku.

VII. Finanční hospodaření

1. Veškeré ekonomické aspekty spojené s realizací CS rybolovu sleduje a vyhodnocuje Rada ČRS.

2. Finanční prostředky získané prodejem CS povolenek budou odesílány prostřednictvím ÚS ČRS na běžný účet Rady ČRS, Nad olšinami 31, 100 00  Praha 10, takto:

2.1 Do 30.6. běžného roku odešlou územní svazy ČRS 70 % rozdílu mezi docílenými tržbami za prodej CS povolenek a předpokládaným podílem na redistribuci CS rybolovu. Výpočet provádí sekretariát Rady ČRS na základě výsledků redistribuce předchozího kalendářního roku.

2.2 Do 15.12. běžného roku provedou ÚS ČRS kompletní vyúčtování prodeje CS povolenek v daném roce a vrátí nepoužité tiskopisy CS povolenek k fyzické revizi a likvidaci.

2.3 Do 31.1. následujícího roku provede sekretariát Rady ČRS ekonomické vyhodnocení CS rybolovu uplynulého roku a propočet redistribuce finančních prostředků.

2.4 Vzájemné finanční vyrovnání výsledků CS rybolovu mezi Radou ČRS a územními svazy musí být provedeno v termínu do 28.2. každého kalendářního roku.

3. Územní svazy ČRS obdrží z celkových tržeb za jimi prodané CS povolenky, ještě před výpočtem redistribuce, 10 % hodnoty prodaných povolenek. Tento výdaj je účtován do nákladů CS rybolovu jako manipulační poplatek na krytí režijních nákladů spojených s prodejem CS povolenek v územních svazech.

Rozhodnutí o rozdělení takto získanýchzdrojů v územních svazech ČRS je v kompetenci příslušného územního svazu.

VIII. Pravidla redistribuce CS rybolovu

1. Pro CS rybolov je každoročně po schválení ceny CS povolenky vypracován návrh rozpočtu, v němž jsou číselně konkretizována pravidla stanovená v platném Statutu na příslušný rok.

2. Do nákladů CS rybolovu jsou zahrnuty zejména:

  • – náklady na tiskopisy (CS povolenky, Soupisy revírů),
  • – nutné režijní náklady související s fungováním CS rybolovu,
  • – náklady na zpracování statistiky CS úlovků,
  • – podíl nákladů SR ČRS stanovený rozhodnutím Rady ČRS,
  • – náklady spojené s činností hospodářského oddělení Rady ČRS,
  • – podíl nákladů na obhospodařování revírů začleněných do systému CS rybolovu (zarybňování, ostraha, sledování čistoty vody atd.) vyjádřený propočtem redistribuce,
  • – další náklady stanovené rozhodnutím Rady ČRS (např. ochrana ohrožených živočichů aj.).

3. Podkladem pro redistribuci finančních prostředků je statistika úlovků zpracovaná centrálně z odevzdaných záznamů o úlovcích. Zpracování je zajišťováno u nezávislé firmy na základě objednávky SR ČRS.

4. Redistribuce finančních prostředků je prováděna dle klíče celkové hmotnosti kilogramů ulovených ryb na CS povolenky v předchozím kalendářním roce na jednotlivých revírech.

5. Výdejce zabezpečí vracení tiskopisů povolenek k lovu na SR ČRS. Při přebírání tiskopisů od rybářů kontrolou zabezpečí úplné vyplnění všech důležitých údajů, zejména čísla a názvy revírů, počet a hmotnost ulovených jednotlivých druhů ryb, počet docházek a kontrolní součty u revírů.

6. Termín odevzdání záznamů o úlovcích CS MP i CS P je stanoven do 15.2. na sekretariátu Rady ČRS v Praze a zpracovaná statistika CS rybolovu bude vrácena územním svazům do 31.3. téhož roku.

IX. Závěrečná ustanovení

1.  Statut CS rybolovu je schvalován Radou ČRS a změny mohou být prováděny jen rozhodnutím Rady ČRS nejpozději do 30.6. příslušného roku s platností pro rok následující.

2.  Změny Statutu CS rybolovu jsou projednávány v Radě ČRS a v poradních orgánech Rady ČRS.

3.  Po dohodě se všemi zúčastněnými na CS rybolovu je možné projednávat změny Statutu i v jiných termínech.

4. Jestliže se některá organizační jednotka ČRS účastní CS rybolovu, aniž by do něj přistoupila postupem podle čl. II tohoto Statutu, je povinna uvést svoje přistoupení do souladu s tímto Statutem, a to do 30.6.2008, jinak její účast v CS rybolovu k 31.12.2008 zaniká.

5. Změny Statutu celosvazového rybolovu schválila Republiková rada ČRS dne 10. ledna 2008.