Střední rybářská škola Vodňany

Střední rybářská škola
Vodňany

SRŠ Vodňany
IČ: 60650770
IZO: 060650770

Zátiší 480
389 01  Vodňany
Jihočeský kraj
Tel:. +420 383 382 410–11
Fax: +420 383 382 409
E-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz
Web: http://www.srs-vodnany.cz

Logo Střední rybářské školy Vodňany

Studijní obor

Rybářství č. 41 – 43 – M / 01

čtyřleté studium pro absolventy základních škol zakončené maturitou

Charakteristika oboru Rybářství

Studijní obor Rybářství poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání. Obor je zaměřen zejména na studium technologických procesů při chovu ryb, vodní drůbeže a vodních živočichů.

Čtyřleté studium je zakončeno praktickou i teoretickou maturitní zkouškou.

Charakteristika obsahových složek:

Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů spolu s částí učiva některých odborných předmětů (zejména biologie a chemie) tvoří více než 45% studijní doby.

 • a)  Všeobecné vzdělávání
  • Jazykové vzdělávání je zastoupeno předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk).
  • Společenskovědní vzdělávání se uskutečňuje se zejména v předmětech občanská nauka a dějepis.
  • Matematické a přírodovědné vzdělávání poskytuje žákům ucelený soubor matematických a přírodovědných vědomostí. Zahrnuje předměty matematika a fyzika.
  • Tělesná výchova má za cíl vytvořit u žáků soubor návyků a dovedností, které by vědomě vedly k jejich péči o tělo a pozitivně tak působily na jejich zdraví.
 • b)  Odborné vzdělávání
 • Vzdělávací cíle odborného vzdělávání jsou realizovány v několika okruzích
  • Základní odborné učivo zahrnuje předměty biologie, chemie, hydrobiologie a obecné rybářství. Zvládnutí problematiky vede k poznání biologické podstaty rybářství a je základem ke studiu předmětů technologického charakteru.
  • Speciální zahrnuje učivo technologického charakteru, které rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti potřebné pro volbu vhodných opatření ve vlastním výrobním procesu. Těžiště výuky je v předmětech rybníkářství, chov ryb v řízeném prostředí, rybářství ve volných vodách, chov vodní drůbeže a zpracování ryb a obchodní činnost.
  • Učivo ekonomického charakteru vede žáky ke schopnosti orientovat se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství. Výuka probíhá v předmětu ekonomika a podnikání. Dále jsou žáci připravováni k tomu, aby byli schopni při své práci účelně a účinně využívat výpočetní techniku.
  • Další učivo je rozšiřujícího a doplňujícího charakteru. Zahrnuje předměty nemoci ryb, vodní hospodářství a stroje a zařízení. V rámci předmětu motorová vozidla získávají žáci řidičské oprávnění na osobní automobil a traktor. Součástí výuky je také získání oprávnění pro lov ryb elektřinou a řízení malých vodních plavidel s výkonem do 4 kW.
  • Praktická výuka je důležitou složkou odborného vzdělávání v oboru. Slouží žákům především k ověření teoretických znalostí z odborných předmětů v rybářské praxi.
  • V rámci nepovinných předmětů jsou oblíbené hlavně aplikovaná ekonomie, kdy studenti zakládají vlastní firmu, nebo chov akvarijních a okrasných ryb.

Uplatnění absolventů

 • ve funkcích středních technickohospodářských pracovníků v různých úrovních rybářské prvovýroby
  • –  ve výrobních úsecích rybníkářských firem,
  • –  v rybích líhních,
  • –  ve zpracovnách ryb,
  • –  v rybích farmách s intenzivními chovy ryb,
  • –  na sádkách,
  • –  v líhních a provozech s chovem vodní drůbeže,
 • jako techničtí pracovníci rybářských svazů,
 • jako rybářští hospodáři místních organizací rybářských svazů,
 • jako odborní referenti v hospodářském vedení rybářských podniků,
 • jako středně technický personál u podniků povodí,
 • jako samostatní podnikatelé v oblasti chovu ryb,
 • jako obchodníci v oblasti distribuce a zhodnocení produkce,
 • ve službách pro rybářství a ve výrobě rybářských potřeb,
 • ve společenských organizacích a organizacích zabývajících se ochranou přírody,
 • v orgánech státní správy a samosprávy,
 • jako asistenti ve výzkumu,
 • jako vodohospodáři v podnikové sféře.

Absolventi studijního oboru rybářství mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách se zaměřením na zemědělství, rybářství, vodní hospodářství nebo na další příbuzné obory.