Výroční členská schůze 2005

Výroční členská schůze

konaná dne

11. května 2005

v Lidovém domě v Žatci

Zpráva o činnosti ČRS místní organizace Žatec za rok 2004

V roce 2004 se Výbor ČRS MO Žatec sešel celkem 11 krát z toho 10 krát řádně a jednou mimořadně.

Členská schůze za rok 2003 končila vyhraněním názorů mezi hospodářem panem Beldíkem Zdeňkem a předsedou organizace panem Smočkem Rudolfem. Na výborové schůzi konané dne 05. dubna 2004, tento konflikt ukončil pan Beldík tím, že na vlastní žádost rezignoval na funkci hospodáře.

Na výborové schůzi dne 3. května 2004 byl do funkce hospodáře schválen pan Veselý Petr, který složil hospodářské zkoušky, které schválil výbor dne 01. března 2004. Zkoušky složil také pan Smoček, o čemž výbor nebyl seznámen a tudíž mu jejich absolvování ani neschválil. Dále bylo řešeno otrávení chovného potoka LIBOC za účasti Policie ČR, která nezjistila cizí zavinění.

Na výborové schůzi dne 07. června 2004 bylo řešeno otrávení chovného rybníka RADÍČEVES, i tato věc byla ohlášena Policii ČR. Bylo zjištěno, že do rybníka jsou vyvedeny nedefinované kanalizace odpadních vod, po jednání s vlastníkem nedošlo k nápravě.

V měsíci červenci bylo operativně řešeno otrávení sportovního rybníka TUCHOŘICE. Bylo otráveno celkem 1230 kg ryb, které byly odvezeny do kafilérie. Při zjištění této otravy byla měřena kvalita vody a odebrány tři vzorky vody, které byly odvezeny do laboratoře v Teplicích. Při našem měření za přítomnosti Policie ČR byla zjištěna přítomnost neidentifikovaných jedů, laboratorní vyšetření přítomnost jedů nepotvrdila. Jednalo se převážně o úhyn malých cejnů, několik kusů malých kapříků a línků.

Na výborové schůzi dne 06. září 2004 byl projednán návrh pana Marečka – zástupce hospodáře, aby naše organizace odstoupila od smlouvy na pronájem chovného rybníka RADÍČEVES, což bylo výborem schváleno. Tímto úkolem byl pověřen jednatel organizace pan Filip Karel. Jednatel výpověď na tento rybník neposlal, ale omylem poslal výpověď na chovný rybník TUCHOŘICE. Touto chybou jsme o chovný rybník TUCHOŘICE přišli. O této skutečnosti jednatel pan Filip výbor organizace neinformoval. Na tuto chybu jednatele se přišlo náhodou, když jsme do tohoto rybníka vysadili násadu K1 v počtu 1500 ks, o výpovědi nás ústně informoval starosta obce, což je doloženo kopií výpovědi, tuto násadu jsme se snažili vylovit z důvodu vypuštění rybníka, což se nepodařilo.

Dne 04. října 2004 byl na výborové schůzi schválen výlov chovných rybníků TUCHOŘICE, MĚCHOLUPY. Od tohoto měsíce začaly neshody mezi členy výboru a předsedou organizace. Vzájemný rozpor vyvrcholil tím, že výbor organizace požádal písemně ČRS Severočeský územní svaz dne 01. listopadu 2004 o provedení hloubkové kontroly účetnictví a hospodaření za roky 2003 a 2004. Se závěrem této kontroly byly členové naší organizace seznámeni na březnové členské schůzi. V měsíci listopadu se odstěhoval hospodář pan Veselý Petr za prací do Kolína, od této doby převzal povinnosti hospodáře pan Pavlík Vladimír za pomoci pana Beldíka.

Dne 06. prosince 2004 výbor řešil konání rybářského plesu. K přípravě a zajištění plesu se dobrovolně přihlásil pan Lakota. Tohoto úkolu se zhostil zodpovědně za pomoci svých rodinných příslušníků, všem kteří byli na plese se ples líbil.

V měsíci lednu 2005 měla být provedena inventarizace majetku organizace, která neproběhla z důvodu nemoci předsedy komise. Tato inventarizace proběhla v měsíci dubnu, zápis o inventarizaci je přílohou zprávy o činnosti.

V měsíci únoru 2005 se sešel výbor organizace dvakrát a projednával zápisy z ČRS SÚS a uzemní dozorčí komise Ústí nad Labem, kde se nakonec usnesl na tom, že o této kontrole bude informována členská základna na členské schůzi konané dne 23. března 2005. Jak členská schůze probíhala asi víte, vzhledem k tomu, že tato schůze neprojednala stanovami předepsané zprávy, neboť pan Smoček Rudolf za pomoci pana Filipa Karla členskou schůzi protiprávně ukončil, bylo nutno svolat mimořádnou členskou schůzi, aby naše organizace mohla opět fungovat.

Na výborové schůzi dne 07. března 2005 oznámil pan Filip Karel výboru, že rezignuje na funkci jednatele ke dni 31. března 2005. Do této funkce byl dne 04. dubna 2005 dočasně kooptován pan Ing. Pešina Lubomír. Na této schůzi se začalo s přípravou mimořádné členské schůze.

Na výborové schůzi dne 02. května 2005 odstoupil z funkce předsedy pan Smoček Rudolf, do funkce hospodáře byl dočasně kooptován pan Beldík Zdeněk. Dále bylo rozhodnuto, že na mimořádné členské schůzi odstoupí celý výbor organizace, předseda dozorčí komise seznámil výbor s tím, že celá dozorčí komise taktéž odstoupí.

Děkuji za vaší přítomnost.

Přečetl předseda schůze
Člen výboru ČRS MO Žatec
Pavlík Vladimír