Výroční členská schůze 2007

Výroční členská schůze

konaná dne

14. května 2007

v Lidovém domě v Žatci

Zpráva o činnosti ČRS místní organizace Žatec za rok 2006

Vážení sportovní přátelé, rybářky, rybáři, dámy a pánové, vážení hosté.

Dovolte, abych vás seznámil s činností a prací výboru MO ČRS Žatec. Hodnotit práci výboru MO Žatec a pak i jednotlivých členů a úseků za loňský rok není vůbec jednoduché, což budete mít možnost posoudit sami.

Několikrát jsem vyzýval členy výboru ke zkvalitnění práce na jednotlivých úsecích. Práce ve výboru organizace je sice dobrovolná a vykonávaná ve volném čase, ale proto je plnění povinností náročnější. Výbor místní organizace se od poslední výroční členské schůze sešel 12x. Na květnové schůzi se výbor nesešel, což bylo řešeno mimořádnou výborovou schůzí v témže měsíci.

Hned po výroční členské schůzi jsem musel řešit práci dozorčí komise, která nepracovala tak, jak by měla. Pro pracovní vytížení a po soukromém rozhovoru, odstoupil s funkce předsedy p. Šmíd Jiří a dozorčí komise si zvolila ze svého středu na funkci předsedy p. Mynarčíka Jiřího. Od tohoto zvolení p. Mynarčíka dozorčí komise již nepracovala vůbec. Částečně plnili svoje povinnosti pouze p. Hokr Jaromír a Kluďák Radek. Tito členové dozorčí komise provedli několik kontrol na Rybářském kempu Vadkovice, ale to proto, že jsou mezi ubytovanými. Po kooptaci /zvolení/ předsedy dozorčí komise p. Sedláčka, začíná komise pracovat tak, jak by měla.

V měsíci březnu jsem řešil obsazení správce v rybářském kempu Vadkovice. Dosavadní správce p. Kobík mi sdělil, že pro vážnou nemoc své manželky tuto funkci vykonávat nemůže. Po rozhovoru se funkce správce ujal p. Stupka František spolu s manželkou a mohu říci, že plněním svých povinností mě velmi překvapil. Přeji sobě, jemu i organizaci, aby v tomto trendu pokračoval.

Hospodářský úsek rovněž nebyl bez problémů, ale v průběhu roku se práce hospodáře zkvalitňovala a dá se říci, že nyní pracuje na dobré úrovni. Problém je v zástupci hospodáře. Pan Zima ukončil činnost zástupce hospodáře a převzal funkci vedoucího rybářské stráže. Pan Volek pro pracovní vytížení z této funkce odstoupil. Funkce zástupce hospodáře nebyla zatím obsazena a je třeba ji co nejdříve doplnit z řad členů MO.

Rovněž byla provedena změna pokladníka. Pan Slaninka z důvodu pracovního vytížení odstupuje z funkce pokladníka a byl kooptován za člena dozorčí komise. Na funkci pokladníka a člena výboru byl kooptován p. Valha Josef. Pro krátké období ho nemůžu hodnotit, ale za tuto krátkou dobu se dobře zapracovává a myslím, že se funkce ujal zodpovědně. Za člena výboru byl dále kooptován p. Boháč Zdeněk. Mohu říct, že funkce se ujal taktéž zodpovědně, o čemž svědčí i to, že se spolu se mnou ujal organizování a přípravy plesu a nakonec převažující část této časově náročné práce s organizací zůstala na něm.

Spokojeni můžeme být pouze na úseku mládeže, kde se již tradičně pracuje pod vedením p. Františka Bureše bez problémů. Musím, ale poděkovat i vyučujícím v kroužku Žatec I, pánům Boháčovi a Maierovi a také Sašovi Bednářovy z kroužku v Měcholupech a věřte, že práce s mládeží není vždy lehká, a jde o zodpovědnou a časově náročnou práci.

Výbor MO řešil výstavbu chemické čističky odpadů v Rybářském kempu Vadkovice. Ceny za odvoz odpadu stále stoupají a platíme ročně okolo 70.000 Kč. Více neplatíme jen díky dobré smlouvě, kterou si vzal na starost jednatel MO p. Pešina. Jinak by náklady byly ještě vyšší. Investiční náklady na výstavbu čističky byly spočítány na 200.000 Kč, ale režijní náklady ročního provozu na 5.000 až 10.000 Kč.

Dále si naši členové mohli všimnout výměny oken v bytě na Rybářském domově. Zde je třeba zdůraznit, že v opravách a údržbě je potřeba neustále pokračovat. Od doby, co se Rybářský dům postavil, se na něm nic neudělalo a nemůžeme dopustit, aby pak investice za opravy byly hodně vysoké. Letos jsme již vyměnili kotel na topení. Místo dvou plynových byl instalován jeden na tuhá paliva. Za vytápění se ročně platilo okolo 35.000 Kč za byt a 25.000 Kč za kanceláře. Náklady na topení tuhými palivy budou podstatně nižší. Dále nás čeká výměna radiátorů a další opravy na Rybářském domě.

Chtěl bych jen podotknout, že náklady na opravy zatím nehradila organizace, ale jsou hrazeny z poplatků za nájem. Do výměny radiátorů a dalších oprav už organizace bude muset investovat.

V průběhu loňského roku jsem dojednal s Ministerstvem vnitra bezplatný převod vojenského materiálu. V lednu 2007 jsem převzal a přivezl polní kuchyň s vybavením, nádrž na vodu – vlek a 3 elektrocentrály. Je jen škoda, že se nepodařil převod nákladního automobilu a to znamená, že budeme muset co nejdříve řešit dopravu pro převoz ryb.

V měsíci říjnu jsem byl pověřen SÚS Ústí nad Labem k uzavření smluv mezi SÚS a mysliveckými sdruženími, k odstřelu 30 kusů kormorána velkého. Smlouvy byly zpracovány a odeslány včas. Počet odstřelených 30 kusů byl splněn. Je jen škoda, že toto plašení střelbou nemůže pokračovat. Dne 28. února bylo provedeno sčítání kormorána. Jeho stav od hráze přehrady po Čínovský jez, činil 150 kusů. Na tomto úseku se stavy kormorána podařilo snížit. Doufejme, že k dalšímu snižování stavu nám pomůže i petice, o které jistě všichni víte, a která v současné době ještě probíhá.

V listopadu 2006 jsem se zúčastnil spolu s jednatelem MO Ing. Pešinou a místopředsedou MO p. Bryndou konference SÚS Ústí nad Labem. Na této konferenci jsem byl delegován SÚS na Celorepublikový sněm na čtyři roky a konference zvolila pana Miroslava Bryndu za člena dozorčí komise SÚS.

Myslím, že je to velmi dobře, a že tato volba by měla přinést zkvalitnění vztahů mezi naší organizací a SÚS Ústí nad Labem.

Tímto končím výčet činnosti výboru i jednotlivých funkcionářů za uplynulé období.

Děkuji za pozornost

s pozdravem: Petrův zdar
Předseda MO ČRS Žatec
Pavlík Vladimír