Výroční členská schůze 2008

Výroční členská schůze

konaná dne

5. března 2008

v prostředním sále restaurace Tulipán

Presentace

Jednání výroční členské schúze se zúčastnilo 60. členů ČRS MO Žatec.

Zahájení

V 16:15 hod. řídící schůze p. Fousek uvítal všechny přítomné členy a delegáta s SÚS pana V. Peška. Seznámil přítomné s programem jednání, který byl poté jednohlasně schválen.

Program výroční členské schůze ČRS MO Žatec

 • 01. Prezentace
 • 02. Zahájení
 • 03. Program jednání
 • 04. Schválení programu jednání
 • 05. Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • 06. Kontrola usnesení
 • 07. Zpráva o činnosti MO Žatec za uplynulý rok
 • 08. Zprávy odborů – hospodář, účetní, dozorčí komise, rybářské stráže, odbor mládeže
 • 09. Zpráva mandátové komise
 • 10. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2007
 • 11. Projenání a schválení rozpočtu a schválení cen v Rybářském kempu pod Vadkovicemi
 • 12. Diskuze
 • 13. Usnesení
 • 14. Závěr

Složení mandátové komise

Předseda: Pachta Jiří

Člen: Hnitka Milan

Člen: Raif Pavel

Složení návrhové komise

Předseda: Štefan Ladislav

Člen: Stupka František

Člen: Provazník Petr

Zapisovatel a ověřovatelé zápisu

Zapisovatel: Slaninka Pavel

Ověřovatel: Dub Petr

Ověřovatel: Bartoš Miroslav

Kontrola usnesení z výroční členské schůze 2007

Z důvodu vysoké hladiny na přehradě nebyla provedena výstavba chemické čističky, do konce měsíce března budou vyměněna okna na Rybářském domově, jinak splněno.

Zpráva předsedy o činnosti ČRS místní organizace Žatec za rok 2007

Vážení sportovní přátelé rybářky, rybáři, dámy a pánové, vážení hosté.

Scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok a informovali naše členy MO o dění organizace a práci výboru.

Výbor se za uplynulý rok sešel 9x. Jednou se výbor nesešel z důvodu nemoci většiny členů a náhradní schůze se nepovedla svolat. Ostatní schůze probíhaly ve stanovených termínech.

Na loňské výroční členské schůzi jsem informoval o problémech dozorčí komise. Do funkce předsedy si dozorčí komise zvolila za svého středu p. Sedláčka Radka. Po jeho uvedení do funkce dozorčí komise opět začala pracovat na dobré úrovni. Dozorčí komise provedla kontroly na úsecích hospodářství, účetnictví i hospodaření a v rybářském kempu Vadkovice. Předseda dozorčí komise p. Sedláček pokračoval i na zkvalitňování našich internetových stránek. Bohužel všechna jeho práce končí v letních měsících a od té doby bez udání důvodu přestává pracovat. Snahy o jednání s ním byly neúspěšné. Do konce kalendářního roku nepracuje dozorčí komise vůbec. V měsíci lednu 2008 si za předsedu dozorčí komise ze svého středu zvolila paní Táňu Maierovou. Jen si můžeme přát, aby v této funkci, která opravdu není jednoduchá, vydržela co nejdéle. Pro krátkodobou činnost ve funkci jí nemůžeme hodnotit.

Práci na internetových stránkách po p.Sedláčkovi převzal p. Bureš a myslíme, že to dělá v rámci možností opravdu dobře. Práce na těchto stránkách je časově náročná a proto bychom uvítali pomoc od dalšího člena organizace, který této práci rozumí.

Rybářský kemp ve Vadkovicích byl po celý rok dobře spravován. Byl zde přistaven příruční sklad a zastřešena část klubovny. Byla zakoupena velká maringotka pro členy naší organizace a zájem o ní byl nemalý. Na letošní rok chceme dodělat terasu před klubovnou a před správcovskou chatou zámkovou dlažbou. Tuto zámkovou dlažbu jsme dostali zdarma. Dále nás čeká výstavba chemické čističky. Díky správci našeho kempu p. Stupkovi a jeho manželky se kemp provozoval na velmi dobré úrovni, což dokazuje i spokojenost ubytovaných.

Na úseku hospodaření se práce v průběhu roku zkvalitňovala, a proto můžeme říci, že si hospodář své úkoly plnil velmi dobře. Pokladník p.Valha Josef se po zvolení do funkce zapracovává také velmi dobře. Dostali jsme od člena naší MO p. Mikuli darem počítač abychom urychlili výdej povolenek pro naše členy a jak jste mohli sami vidět tento účel to splnilo.

V loňském roce jsem se účastnil jako zástupce naší organizace třech jednání u Okresního soudu v Lounech, kde byla projednávána žaloba manželů Smočekových o proplacení výplat za roky 2002 až 2005, kdy pracovali v kempu jako správce a uklízečka. Výbor je přesvědčen, že manželé Smočekovi na tyto peníze nemají nárok a na posledním jednání jsem si vyžádal soudního znalce v oboru účetnictví a čekáme na jeho vyjádření.

Tímto končím svou správu o činnosti organizace za uplynulý rok a zároveň děkuji členům organizace a výboru za jejich práci pro organizaci.

s pozdravem: Petrův zdar
Předseda MO ČRS Žatec
Pavlík Vladimír

Zpráva hospodáře ČRS místní organizace Žatec za rok 2007

Dobrý den,
chtěl bych vás především seznámit s údaji jaké druhy ryb a v jakém počtu byly vysazeny do našich revírů v loňském roce 2007.

Druh vysazené ryby Počet ryb
Pstruh potoční – plůdek 30 000 ks
Pstruh duhový 6 166 ks
Pstruh potoční 5 974 ks
Losos obecný – plůdek 55 000 ks
Lipan podhorní 13 000 ks
Kapr obecný – K1 2 000 ks
Kapr obecný – K2 675 ks
Štika obecná 1 000 ks
Amur bílý 120 ks
Parma obecná 3 500 ks
Jelec tloušť 4 870 ks
Candát obecný 500 ks

 

Při vysazování, výlovech, krmení ryb a čištění břehů bylo odpracováno 807 hodin, na kterých se podílelo 62 brigádníků.

Jaké druhy ryb a množství ryb ulovili naši členové na našich revírech, ale i na revírech cizích se dozvíte zde

Hospodář ČRS MO Žatec
Beldík Zdeněk

Zpráva o finančním hospodaření za rok 2007

Dobrý den,
finančním hospodaření za rok 2007

Druh činnosti Příjmy v Kč Výdaje v Kč Hosp. výsl. v Kč
CELKEM 1 134 737,00 830 498,00 304 239,50
Činnost organizace 391 873,50 157 048,50 234 825,00
Rybářský kemp Vadkovice 385 862,00 326 972,00 58 890,00
Rybářský ples 88 600,00 46 779,00 41 821,00
Hospodářský odbor 58 009,00 53 073,00 4 936,00
Mládež 135 429,00 139 850,50 −4 421,50
Rybářská stráž 30 520,00 55 625,00 −25 105,00
Byt správce 44 444,00 51 150,00 −6 706,00

 

Na požádání a po domluvě je možné nahlédnout do podrobného vyúčtování jednotlivých odborů v Rybářském domově ČRS MO Žatec

Návrh do usnesení: použít zisk roku 2007 na opravu RD a činnost mládeže.

Účetní ČRS MO Žatec
Pavlíková Jaroslava

Návrh rozpočtu na rok 2008

Druh činnosti Příjmy v Kč Výdaje v Kč
CELKEM 1 105 000,00 1 105 000,00
Činnost organizace 350 000,00 350 000,00
Rybářský kemp Vadkovice 400 000,00 400 000,00
Rybářský ples 80 000,00 80 000,00
Chov ryb 60 000,00 60 000,00
Mládež 150 000,00 150 000,00
Rybářská stráž 30 000,00 30 000,00
Byt správce 45 000,00 45 000,00

 

Investiční akce Příjmy v Kč
CELKEM 330 000,00
Výstavba čističky – kemp 200 000,00
Výměna oken RD 130 000,00

 

Účetní ČRS MO Žatec
Pavlíková Jaroslava

Zpráva o činnosti rybářské stráže ČRS MO Žatec za rok 2007

Rybářská stráž MO Žatec pracovala v roce 2007 ve složení 21 členů. Kromě běžných kontrol bylo provedeno i několik hromadných nočních kontrol na obou revírech a chovných potocích.

Na revíru Ohře 7, číslo 441042 a rybníku Velká Černoc, číslo revíru 06441088 bylo provedeno v roce 2007 359 kontrol a zkontrolováno bylo 104 lovících. Na revíru Ohře 8A, číslo 443040 bylo provedeno 342 kontrol a zkontrolováno bylo 331 lovících.

Rybářská stráž na těchto revírech zadržela celkem tři povolenky k lovu a dvakrát udělila napomenutí za přestupek.

Pro pracovní zaneprázdněnost skončili svou činnost čtyři členové rybářské stráže, takže v roce 2008 bude rybářská stráž MO Žatec prozatím pracovat se 17 členy, než budou přijati členové noví.

Upozornění

Osoba provádějící lov je povinna:
Pokud si nepřivlastní v daném revíru, v daném kalendářním dni žádnou ulovenou rybu, musí proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (evidence docházky a úlovků ) příslušný řádek, nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dni.

Dne 3.5.2008 proběhne druhý ročník rybářských závodů Velká Černoc.

Poznámka: seznam členů RS a kontrol je sepsána v příloze. Po domluvě je možné do tohoto soupisu nahlédnout na RD.

Vedoucí RS ČRS MO Žatec
Zima Martin

Zpráva o činnosti odboru mládeže v roce 2007

V roce 2006 – 2007 jsme se starali o rybářské děti a mládež ve věku od 8 do 15 let. Děti docházely do tří kroužků v Žatci a do jednoho v Měcholupech. Do kroužku v Žatec I pod vedením p.Boháče a p.Maiera chodilo ze začátku 17. dětí, do kroužku Žatec II pod vedením p.Bureše 12. dětí. V Měcholupech ve skupině u. p.Bednáře se scházelo 17. dětí. Dále jsme nově otevřeli muškařský kroužek, který navštěvovaly čtyři děti. Tento kroužek vedl pan Mehr. Schůzky se konaly jednou týdně v pondělí v Žatci nebo ve čtvrtek v Měcholupech. Délka trvání schůzek byla v délce 1,5 – 2. hodiny.

Mladí adepti rybářského sportu se v kroužcích učí především Rybářský řád, poznávat naše i některé mořské ryby. Seznamují se s některými vodními i příbřežními rostlinami a živočichy. Osvojují si popis rybího těla včetně vnitřních orgánů.Učí se sestavovat udice pro nejrůznější způsoby rybolovu. Správnému a slušnému chování rybářů u vody je věnována nemalá část výuky. Rovněž tak je dětem předváděno vázání umělých mušek. Součástí výuky byl a je i výcvik v zacházení s rybářským prutem jak na plavanou a položenou, tak i s prutem na vláčení a muškaření. V muškařském kroužku se děti učily základům techniky muškaření, názvosloví, z čeho a jakým způsobem nejrůznější mušky vázat. Součástí kurzu je i praktické cvičení s muškařským prutem i vycházky k vodě za poznáním tzv. „čtení vody“.

V polovině května, před ukončením rybářských schůzek musely děti prokázat znalosti v závěrečném rybářském testu a v poznávání ryb. Některé děti musely sice opět test opakovat, ale nakonec všechny z testu prospěly a mohly se radovat, že dostanou rybářské doklady.

Na závěr rybářských školení jsme uspořádali 08. 06. 2007 závod v lovu ryb udicí na našem rybníku v Černoci. Závod probíhal od 9:00 do 12:00 hodin, zúčastnilo se ho 32. dětí ze všech kroužků. Ryb bylo nachytáno dostatek, takže jsme mohli po skončení závodu vyhlásit pořadí od prvního do 32 místa. Ale i na děti, které nic nechytily bylo pamatováno. Všechny děti, které se závodu zúčastnily a nic nechytily, dostaly nějakou pozornost, aby měly na první chytání ryb nějakou vzpomínku. Pro úplnost uvádím, že první v závodě nachytal 453cm ryb, druhý 451 cm a třetí 390 cm. Po vyhlášení umístění byl rozdělán táborák, děti si opekly buřty a poté jim byly slavnostně předány rybářské doklady. Každé děcko bylo po starodávném způsobu pasováno na rybáře.

Dále bych se chtěl zmínit o tom, že se nám i v loňském roce podařilo opět uspořádat Letní dětský rybářský tábor v našem Rybářském kempu ve Vadkovicích u Nechranické přehrady. Tábora se zúčastnilo 25. dětí ve věku 7 – 15let. pod vedením 6. vedoucích a několika ochotných dobrovolných obyvatel kempu. Tábor jsme opět zajišťovali tak, aby byly splněny všechny potřebné podmínky pro konání letních táborů a to v žádném případě nebyla jednoduchá záležitost. Bylo to nutné i vzhledem k poskytované dotaci ve výši 20 000,- Kč, která nám byla poskytnuta přes SÚS Ústí/Labem od Ministerstva zemědělství.

Bylo nutné zajistit kvalifikaci vedoucích, odpovídající ubytování a hygienické zařízení, pojištění, stravu a pitný režim, zdravotní lékařský dohled včetně přítomného zdravotníka, kvalitní program činnosti a další a další nutné povinné i nepovinné věci. Tady se vše vešlo do jedné větičky, ale věřte, že se musí udělat nábor dětí včetně všech náležitostí, připravit místo pro postavení stanů, pak stany postavit, vypůjčit si, převést a postavit postele a matrace, povléct věci na spaní, nakoupit a navozit balenou vodu, zajistit stravu a její dovážení 3x denně, tak aby byla neustále čerstvá a bezzávadná, až po to být u dětí prakticky 24. hodin denně. Nemohu zde opravdu vše vyjmenovat. Hlavní činností dětí na táboře je samozřejmě chytání ryb, dále probíhají ale další soutěže, střelby ze vzduchovky, hod šipkami, soutěže v RT, v plavání, o největší chycenou rybu, o nejvíc nachytaných ryb a další a další. Dovolte abych zde velmi poděkoval všem, kdo se zasadili o perfektní chod tábora. Jedná se především o pány Pavlíka, Maiera, Boháče, Sedláčka, Mehra, paní Maierové, paní Podroužkové jako zdravotnici a dalším, kteří nám ochotně pomohli.

Uspořádali jsme i podzimní dětský výcvikový výlet do Podbořánek.

Nemalou práci jsme v loňském roce odvedli i v zajišťování finančních dotací. Získali jsme dotaci ze SÚS Ústí/Labem 20 000,- Kč na tábor, 14 000,- Kč na podzimní výlet do Podbořánek, 53 928,- Kč od MÚ Žatec, 5 000,- od soukromé firmy KOITO CZECH, slevu při nákupu zboží u firmy Sema Lenešice a Rybářské potřeby u Habakuka Plzeň. Myslím si, že v tomto jsme vloni byli velmi úspěšní a děkuji všem subjektům, kteří nás podpořili a přispěli na činnost a práci s dětmi.

Myslím si, že jsme v loňském roce svojí prací s dětmi nasadili laťku hodně vysoko a lze jen doufat, že s touto kvalitou vydržíme i do dalších let.

Nakonec mi ještě dovolte, abych všem, kteří v loňském roce pomohli s vedením rybářské mládeže, vyslovil poděkování a uznání.

Vedoucí mládeže ČRS MO Žatec
Bureš František

Diskuze

01. dotaz
Pan Farka: cesta do našeho kempu je ve špatném stavu, co se s tím bude dělat?
Předseda pan Pavlík: na poslední víkend v měsíci dubnu se cesta bude zavážet a srovnávat formou brigádnických hodin. Spolufinancování nám bylo přislíbeno od MO ČRS Most.

02. dotaz
Pan Urbánek: se dotazoval na výjimku na pstruhové vodě (lov na mimopstruhové povolenky).
Předseda pan Pavlík: na březnové výborové schůzi jsme tento problém projednávali a shodli jsme se, že výbor odešle na SÚS žádost o zrušení této výjimky. Tato výjimka odporuje rybářské vyhlášce.

03. dotaz
Pan Raif: Proč nenosí všichni členové rybářské stráže uniformu?
Předseda pan Pavlík: není povinnost členů rybářské stráže si tyto uniformy zakoupit.

04. dotaz
Pan Zítko: Jak je to s odstřelem Kormorána, jsem myslivec a chtěl bych se účastnit odstřelu?
Předseda pan Pavlík a delegát pan Pešek vysvětlili že v současné době je odstřel ukončen. Smlouvy s Mysliveckými sdruženími byly podepsány na dva roky a povolení na odstřel tohoto dravce skončil letos v únoru. Jestli se v tomto odstřelu bude pokračovat zatím nevíme. Na odstřel Kormorána se vydává povolení pro každého střelce samostatně a je nutné se domluvit s jednotlivými Mysliveckými organizacemi, které toto povolení obdrží.

Zpráva mandatové komise na výroční členské schůzi

Na dnešní výroční členské schůzi je přítomno 60. členů, což je 7,5% z celkového počtu 800 členů. Vzhledem k tomu, že schůze byla odložena o 15 minut, je naše výroční členská schůze schopná usnášení.

Předseda: Pachta Jiří

Člen: Hnitka Milan

Člen: Raif Pavel

Návrh usnesení pro výroční členskou schůzi

Návrhová komise dává návrh výroční členské schůzi na následující usnesení

 • 01. Zpráva o činnosti organizace za rok 2007
 • 02. Zpráva hospodáře
 • 03. Zpráva o účetní uzávěrce 2007
 • 04. Návrh rozpočtu na rok 2008
 • 05. Zpráva o práci s mládeží
 • 06. Zpráva vedoucího rybářské stráže
 • 07. Zpráva mandátové komise
 • 08. Schválení účetní uzávěrky za rok 2007
 • 09. Schválení rozpočtu na rok 2008
 • 10. Schválení cen v Rybářském kempu Vadkovice na rok 2008

Předseda: Štefan Ladislav

Člen: Stupka František

Člen: Provazník Petr

Hlasování o usnesení výroční členskou schůzí

Všechny body usnesení spolu s pozměňovacími návrhy na zvýšení cen maringotek pro cizí členy a nájem propanbutanové bomby v maringotce ČRS MO Žatec byly schváleny jednohlasně

Závěr výroční členské schůze

Předseda MO p. Pavlík poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem krásný rybářský rok a mnoho rybářských zážitků.