Výroční členská schůze 2009

Výroční členská schůze

konaná dne

11. března 2009

v prostředním sále restaurace Tulipán

Presentace

Jednání výroční členské schúze se zúčastnilo 93. členů ČRS MO Žatec.

Zahájení

V 16:15 hod. řídící schůze p. Fousek uvítal všechny přítomné členy a delegáta s SÚS pana J. Dittricha. Seznámil přítomné s programem jednání, který byl poté jednohlasně schválen.

Program výroční členské schůze ČRS MO Žatec

 • 01. Prezentace
 • 02. Zahájení
 • 03. Program jednání
 • 04. Schválení programu jednání
 • 05. Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • 06. Kontrola usnesení
 • 07. Zpráva o činnosti MO Žatec za uplynulý rok
 • 08. Zprávy odborů – hospodář, účetní, dozorčí komise, rybářské stráže, odbor mládeže
 • 09. Zpráva mandátové komise
 • 10. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2008
 • 11. Projenání a schválení rozpočtu
 • 12. Diskuze
 • 13. Usnesení
 • 14. Závěr

Složení mandátové komise

Předseda: Baroch Petr

Člen: Houdek František

Člen: Ďuračka Milan

Složení návrhové komise

Předseda: Štefan Ladislav

Člen: Dostál Kamil

Člen: Provazník Petr

Zapisovatel a ověřovatelé zápisu

Zapisovatel: Boháč Zdeněk

Ověřovatel: Hnidka Milan

Ověřovatel: Budjač Jan

Kontrola usnesení z výroční členské schůze 2008

Z důvodu špatného jednání vybrané firmy na výstavbu čističky, bylo od smlouvy odstoupeno, jinak usnesení splněno.

Zpráva předsedy o činnosti ČRS místní organizace Žatec za rok 2008

Vážení sportovní přátelé,rybáři,dámy a pánové,

Dovolte mi, abych Vás úvodem seznámil se smutnou skutečností, kterou řada z Vás již ví, opustil nás navždy po dlouhé těžké nemoci náš kamarád, který řadu let vedl naši mládež, František Bureš – prosím všechny o minutu ticha jako vzpomínku na něho.

Teď mně dovolte abych Vás seznámil s činností výboru MOČRS Žatec od minulé ČS.

Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně a řešil problematiku organizace a úkoly které se vyskytly vždy mezi měsíčními schůzemi. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustavit DK, která by pracovala došlo k několika kooptacím, k dnešnímu dni pracuje DK pod vedením pí. Maierové. Na tomto úseku je ještě stále co zlepšovat. Tak jako jiné roky probíhalo sobotní školení a posléze přezkoušení nových členů MO. Na ryb. domově proběhla výměna oken za účelem snížení energ. náročnosti objektu. Po celý rok se řešila otázka nových členů ryb. stráže, včetně jejich přípravy a složení zkoušek.

Jak jste si jistě všimli, nové webové stránky naší organizace jsou na úrovni za kterou se nemusíme stydět, dík patří Františkovi Burešů. Po jeho smrti mám tyto stránky na starosti já, což se stále učím a je toho hodně na učení. V tomto mi hodně pomáhá zakladatel našich internetových stránek p. Sedláček. Tak jako každý rok se připravoval dětský tábor v našem ryb. kempu ve Vadkovicích, včetně zajištění dotací pro děti z MěÚ Žatec, jelikož se nám nepodařilo zajisti vedoucí oddílu tábor se nekonal. Úspěšně jsme uspořádali tradiční ples na Moskvě, který se vydařil a přinesl do pokladny MO pěkné peníze a výtěžek z tomboly byl věnován na kroužky. Uspořádali jsme jarní závody na rybníku V. Černoc s bohatou účastí soutěžících i se zarybněním před závody a občerstvením během celých závodů. O vysazování a počtu i ulovených ryb vás seznámí hospodář organizace p. Beldík. Podařilo se nám prodat i přes komplikace s technickou kontrolou, vozidlo UAZ. Od 5.5.2008 nastoupila nová účetní organizace paní Kotěborská. Ke konci r. 2008 jsme zjistili, že paní Kotěborská na tuto funkci nestačí a proto jsme s paní Kotěborskou pracovní smlouvu neprodloužili. Od 1.1. 2009 máme novou účetní organizace paní Hlavovou, která nám spolu s bývalou účetní paní Pavlíkovou musely zkontrolovat celý r. 2008 a vypracovat závěrku roku a všechna přiznání pro Finanční úřad Žatec. Dne 6.6.2008 jsme uspořádali závody dětí na rybníku V. Černoc, mimochodem velice úspěšné. Na zářijové schůzi výboru odstupuje ze zdravotních důvodů z fce vedoucího mládeže Fr. Bureš a nahradil ho Alexandr Bednář. Třetí závody v loňském roce byly závody předsedy MO na Nechranicích, které se kromě úlovků a počasí také opravdu vydařily. Vichřicí poničenou střechu RD jsme za minimální náklady nechali dodavatelsky opravit.

Na listopadové schůzi výboru převzal fci jednatele MO Ing. Fousek Jiří, místo odstoupivšího p. Luboše Pešiny. Náš rybářský kemp ve Vadkovicích byl po celí rok opět bez problémů, pan Stupka se spolu s manželkou se o provoz kempu starají opravdu dobře. Na kempu nás čeká dodělat příjezdová cesta a chemická čistička. Čističku jsme nedodělali jen proto, že firma kterou jsme si vybrali chtěla 200 000 Kč. před zahájením práce. V současné době dojednáváme smlouvu s jinou firmou a bude nás to podstatně míň. Činnost zahájily rybářské kroužky dětí spolu s muškařským kroužkem.

A teď to co nás nejvíce zaměstnávalo a stále zaměstnává je soud s manželi Smočekovými. Tato organizace stále trpí za chyby minulého vedení, právě za p. Smočeka, ať už se jedná o chyby v odvodech na zdravotní a soc. pojištění, tak o chyby v rozhodování nerozhodování minulého výboru. Předpokládám, že poté co jsme splnili povinnost danou soudním rozhodnutím je tento problém za námi a budeme se moci věnovat jen práci pro organizaci, pro naše členy, pro Vás.

Děkuji za pozornost
Petrův zdar
Předseda MO ČRS Žatec
Pavlík Vladimír

Zpráva hospodáře ČRS místní organizace Žatec za rok 2008

Dobrý den,
Chtěl bych vás seznámit s údaji jaké druhy ryb a v jakém počtu byly vysazeny do našich revírů v loňském roce 2008.

Druh vysazené ryby Počet ryb
Pstruh potoční – plůdek 30 000 ks
Pstruh duhový – plůdek 10 000 ks
Pstruh duhový 3 5 803 ks
Pstruh duhový 2 – plůdek 1 900 ks
Pstruh potoční 3 1 040 ks
Pstruh potoční 2 610 ks
Losos obecný – plůdek 42 600 ks
Lipan podhorní 12 500 ks
Kapr obecný – K1 2 000 ks
Kapr obecný – K2 870 ks
Kapr obecný – K3 388 ks
Štika obecná 1 000 ks
Amur bílý 100 ks
Lín obecný 700 ks
Candát obecný 300 ks
Monté 1 500 ks

 

Při vysazování, výlovech, krmení ryb a čištění břehů bylo odpracováno 807 hodin, na kterých se podílelo 62 brigádníků.

Jaké druhy ryb a množství ryb ulovili naši členové na našich revírech, ale i na revírech cizích se dozvíte zde

Hospodář ČRS MO Žatec
Beldík Zdeněk

Zpráva o finančním hospodaření za rok 2008

Dobrý den,
Chtěla bych vás seznámit s rozborem hospodaření za rok 2008.

Druh činnosti Příjmy v Kč Výdaje v Kč Hosp. výsl. v Kč
CELKEM 1 197 314,59 838 597,60 358 716,99
Činnost organizace 451 248,59 365 974,70 85 273,89
Rybářský kemp Vadkovice 388 613,00 265 782,10 122 830,90
Rybářský ples 109 200,00 61 960,00 47 240,00
Hospodářský odbor 118 093,00 37 144,20 80 948,80
Mládež 98 174,00 81 921,20 16 252,80
Rybářská stráž 1 126,00 23 850,40 −22 724,40
Byt správce 30 860,00 1 965,00 28 895,00

 

Na požádání a po domluvě je možné nahlédnout do podrobného vyúčtování jednotlivých odborů v Rybářském domově ČRS MO Žatec

Návrh do usnesení: použít zisk roku 2008 na opravu oplocení a činnost mládeže.

Účetní ČRS MO Žatec
Bc. Hlavová Leona

Návrh rozpočtu na rok 2009

Druh činnosti Příjmy v Kč Výdaje v Kč
CELKEM 890 000,00 890 000,00
Činnost organizace (včetně odměn) 400 000,00 400 000,00
Rybářský kemp Vadkovice 200 000,00 200 000,00
Rybářský ples 70 000,00 70 000,00
Chov ryb 60 000,00 60 000,00
Práce s mládeží 80 000,00 80 000,00
Rybářská stráž 30 000,00 30 000,00
Byt správce 50 000,00 50 000,00

 

Investiční akce Příjmy v Kč
CELKEM 250 000,00
Výstavba čističky – kemp 200 000,00
Oprava oplocení 50 000,00

 

Sestavil
Pavlík Vladimír

Schváleno členskou schůzí dne 11.3.2009

Zpráva o činnosti rybářské stráže ČRS MO Žatec za rok 2008

Rybářská stráž MO Žatec pracovala do července 2008 ve složení 17 členů. Na začátku roku odstoupili pro pracovní zaneprázdněnost Volek Jan a Černý Jaroslav. Od srpna se zapojili čtyři noví členové RS. Žatecká RS se schází jednou měsíčně, první středu v měsíci, vždy po výborové schůzi. V roce 2008 jsme kromě běžných kontrol provedli i několik hromadných nočních kontrol na obou revírech a jednou jsme vypomohli s noční kontrolou na ÚN Nechranice.

Na revíru Ohře 7, číslo 441 042, Černoc, číslo revíru 06 441 088 a revíru Čejkovice číslo revíru 441 300 bylo provedeno v roce 2008, 355 kontrol a zkontrolováno 133 lovících.

Na revíru Ohře 8A, číslo 443 040 bylo provedeno v roce 2008 290 kontrol a zkontrolováno 342 lovících. Na tomto revíru byla zadržena jedna povolenka k rybolovu.

Aktuální seznam členů Žatecké RS a podrobný seznam kontrol dvojic přikládám v příloze.

Vedoucí RS ČRS MO Žatec
Zima Martin

Zpráva o činnosti odboru mládeže v roce 2008

V roce 2007-2008 jsme se starali o rybářské děti a mládež ve věku od 8-15 let. Od 1.10. 2007 děti docházeli do dvou kroužků v Žatci a do jednoho v Měcholupech. Do kroužku v Žatci I. pod vedením p. Boháče a p. Maiera docházelo 22 dětí, do kroužku Žatec II. pod vedením p. Bureše docházelo 20 dětí. V Měcholupech ve skupině u p. Bednáře se scházelo 8 dětí. Dále byl opět otevřen muškařský kroužek pod vedením pana Mehra, který mohli navštěvovat nejen děti, ale i dospělí členové rybářského svazu. Schůzky v kroužcích se konaly jednou týdně v pondělí v Žatci nebo ve čtvrtek v Měcholupech. Délka trvání schůzek byla v délce 1-1,5 hodiny.Mladí adepti rybářského sportu se v kroužcích učí především rybářský řád, poznávat nejen naše ryby, ale seznamují se také s vodními živočichy a rostlinami, nemalá část výuky je věnována správnému a slušnému chování rybářů u vody. Součástí výuky je výcvik zacházení s prutem, naučí se různým způsobům lovu ryb, a jak zacházet s ulovenou rybou. Samozřejmostí jsou praktická cvičení zacházení s prutem a vycházky k vodě.Ve druhé polovině května musely děti prokázat své znalosti v závěrečném rybářském testu a v poznávání ryb. Všechny děti uspěly a po obdržení dokladů se staly členy rybářské obce.Na úplný závěr rybářských kroužků jsme uspořádali pro děti dne 6.6.2008 závod v lovu ryb udicí na našem rybníku ve Velké Černoci. Závod probíhal od 9,00 do 12,00 hodin a zúčastnilo se ho 32 dětí. Vítězové i poražení dostali buď věcné dárky či malou upomínku na jejich první rybářské závody. Po vyhlášení umístění si děti opekly buřty, byli jim předány rybářské doklady a každé dítě bylo po starodávném způsobu pasováno na rybáře. Tím byl celý ročník rybářských kroužků v Žatci i v Měcholupech zakončen. Nový ročník rybářských kroužků pro léta 2008-2009 byl zahájen 1.10.2008 opět v Žatci a v Měcholupech. V Žatci dochází 28 dětí již do jednoho kroužku, který vede p. Boháč a p. Maier. V Měcholupech vede kroužek p. Bednář, a sem dochází 7 dětí. Schůzky se konají vždy v pondělí jeden krát týdně. Jako vloni, tak i letos probíhá současně muškařský kroužek. Pro děti z rybářských kroužků jsme ve dnech 7.11.-9.11.2008 uspořádali třídenní pobyt v přírodě, který se uskutečnil v Podbořánkách. Tohoto pobytu v přírodě se zúčastnilo 21 dětí a 7 dospělých. Hlavním cílem bylo umožnit dětem pobyt v krásné přírodě, na čerstvém vzduchu, vzájemné seznámení a poznání se, a také učit a připravovat děti v oblasti rybářských dovedností a znalostí. Náplní pobytu byly také různé soutěže a sportovní hry. Když nám počasí moc nepřálo, pobyt splnil svůj účel a dětem se velice líbil. Poděkování patří všem dospělým, kteří se na organizaci a uskutečnění pobytu podíleli, zejména p. Boháčovi. Nemalou práci jsme v loňském roce odvedli i v zajišťování finančních dotací. Od MÚ Žatec jsme na sportovní činnost pro mládež získali 83 144,00 Kč a na úhradu energií 11 880,00 Kč. Od SÚS Ústí n. L. jsme dostali dotaci ve výši 3 150,00 Kč na podzimní pobyt dětí v Podbořánkách. Všechny tyto finanční prostředky byly použity v souladu se smlouvami o poskytnutí finančních příspěvků a dotací, zejména byly použity na zajištění chodu a vybavenosti rybářských kroužků, nákupu materiálu a dárků pro dětské rybářské závody a zajištění již zmíněného dětského pobytu v přírodě v Podbořánkách. Myslím si, že v této oblasti jsme byli, za velkého přičinění p.Bureše, poměrně úspěšní a děkuji všem subjektům, kteří nás podpořili a přispěli na činnost a práci s dětmi.Poděkování taktéž patří předsedovi místní organizace rybářského svazu v Žatci p. Pavlíkovi a celému výboru za pomoc při zajišťování akcí pro děti a chodu rybářských kroužků, zejména bych poděkoval vedoucím rybářských kroužků p. Boháčovi a Maierovi za obětavou práci při výchově v mladých rybářů.

Závěrem mně dovolte, abych vzpomněl na památku v lednu zesnulého Františka Bureše, který byl dlouholetým členem rybářského svazu, vedoucím odboru mládeže při místní organizaci rybářského svazu v Žatci a jedním z vedoucích rybářského kroužku. Je jeho zásluhou, že výchova nejmladších rybářů má v Žatci dlouholetou tradici a vysokou úroveň přípravy dětí stát se rybářem.

Vedoucí mládeže ČRS MO Žatec
Mgr. Alexandr Bednář

Plán práce Dozorčí komise místní organizace ČRS v Žatci na rok 2009

 • 01. Účast na výborových schůzích
 • 02. Kontrola rozpočtu na běžný rok a zpracování stanoviska pro výbor MO a výroční schůzi
 • 03. Kontrola evidence placených brigád hrazených do pokladny v hotovosti a v naturáliích
 • 04. Účast na jarních a podzimních výlovech
 • 05. Běžné kontroly vyúčtování příspěvků a známek
 • 06. Účast při přebírání rybích násad a jejich nasazení do revírů a chovných potoků nebo rybníků
 • 07. Průběžná kontrola vedení evidence a hospodaření v rybářském kempu Vadkovice a kontrola uložení materiálu ve skladě
 • 08. Průběžná kontrola uložení materiálu ve skladě v rybářském domě MO ČRS Žatec
 • 09. Průběžná kontrola účetnictví, čerpání rozpočtu MO
 • 10. Průběžné namátkové kontroly hotovosti v pokladně
 • 11. Průběžná kontrola činnosti rybářské stráže
 • 12. Projednávat a řešit přestupky proti rybářskému řádu
 • 13. Provedení kontroly skartace starých spisů
 • 14. Účast při provádění inventur
 • 15. Zpracovat plán práce dozorčí komise na rok 2010
 • 16. Dozorčí komise navrhuje schválit roční závěrku 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009

Dozorčí komise:
Předseda: Maierová Táňa
Člen: Hokr Jaromír, Návoj Radek, Slaninka Pavel

Diskuze

01. dotaz
hospodář organizace p.Beldík navrhl celoroční hájení mníka obecného a parmy obecné na Ohři 7

02. dotaz
vedoucí RS p.Zima podal nárvhl: viz zpráva vedoucího RS

tyto návrhy vyvolaly hlasování o doplnění usnesení

Hlasování: 6 proti, 7 se zdrželo, 80 pro návrh

Zpráva mandatové komise na výroční členské schůzi

Na dnešní výroční členské schůzi je přítomno 93.členů, což je 13,2% z celkového počtu 792 členů. Vzhledem k tomu, že schůze byla odložena o 15 minut, je naše výroční členská schůze schopná usnášení.

Předseda: Baroch Petr

Člen: Houdek František

Člen: Ďuračka Milan

Návrh usnesení pro výroční členskou schůzi

Návrhová komise dává návrh výroční členské schůzi na následující usnesení

 • 01. Zpráva o činnosti organizace za rok 2008
 • 02. Zpráva hospodáře
 • 03. Zpráva o účetní uzávěrce 2008
 • 04. Návrh rozpočtu na rok 2009
 • 05. Zpráva o práci s mládeží
 • 06. Zpráva vedoucího rybářské stráže
 • 07. Zpráva mandátové komise
 • 08. Schválení účetní uzávěrky za rok 2008
 • 09. Schválení rozpočtu na rok 2009

Předseda: Štefan Ladislav

Člen: Dostál Kamil

Člen: Provazník Petr

Hlasování o usnesení výroční členskou schůzí

VVšechny body usnesení spolu s polu s doplněním usnesení byly schváleny

Závěr výroční členské schůze

Řídící schůze p.Fousek poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem krásný rybářský rok a mnoho rybářských zážitků.