Výroční členská schůze 2010

Výroční členská schůze 2010 ČRS MO Žatec

se konala ve středu

17. 03. 2010 v 16:00 hod.

v prostředním sále restaurace Tulipán

Z á p i s

Z členské schůze Českého rybářského svazu

Místní organizace v Žatci

konané dne 17. března 2010 v restauraci Tulipán Žatec

 

1. Jednání členské schůze zahájil předseda MO p. Pavlík, přivítal přítomné a pověřil vedením ČS jednatele MO ing. Fouska. Ten také přivítal všechny přítomné a na základě přítomnosti méně než poloviny členské základny, ve smyslu stanov posunul  začátek jednání o čtvrt hodiny  tj. na 16,15 hod. Poté  seznámil  přítomné s programem a tento byl všemi hlasy schválen.

2. Byla  zvolena mandátová komise  – všemi hlasy.

3. Byla zvolena návrhová komise – všemi hlasy

4. Byla zvolena volební komise  – všemi hlasy.

5. Předseda MO p. Pavlík jmenoval ověřovatele zápisu p. Valhu Josefa a p. Rabicera Miroslava, určil zapisovatele p.Pešinu Lubomíra.

Poté přednesl kontrolu usnesení z minulé ČS, kde bylo vše splněno kromě realizace čističky v  kempu  Vadkovice  z důvodu neakceptovatelných požadavků zhotovitele. Poté přednesl zprávu o činnosti organizace od poslední ČS.

6. Zprávu o hospodaření organizace, účetní závěrce a návrh rozpočtu na příští rok řednesl předseda organizace p.Pavlík. Dále navrhl, aby přebytek hospodaření ve výši 70210,-.Kč  za rok 2009 byl převeden do majetku organizace – přijato všemi přítomnými.

7. Zprávy jednotlivých odborů přednesli jejich vedoucí.

8. Zprávu dozorčí komise přednesl její předseda p.Návoj.

9. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p.Šnajdr Jiří a konstatoval že dnešní schůze je usnášeníschopná.

10.Volební komise provedla volby do výboru MO. Na základě návrhu p.Šnajdra aby výbor pracoval ve stejném složení jako dosud a protože nebyl protinávrh,byla provedena volba dle původního návrhu: Zvoleni byli:p.Pavlík.ing.Fousek,ing.Valha,p.Beldík,p.Zima,p.Boháč,p.Brynda

Hlasování: 101 pro, 9 se zdrželo

Do dozorčí komise byli zvoleni:pp. Návoj,  Pešina, Slaninka a  Hokr.

Hlasování: 107 pro, 3 se zdrželi

Delegáty územní konference byli zvoleni: p. Pavlík, ing. Fousek, ing. Valha jako náhradník

Hlasování: 107 pro, 3 se zdrželi

Delegátem na republikový sněm byl zvolen p. Pavlík.

Hlasování: 109 pro, 1 se zdržel

11. V diskuzi vystoupili s příspěvky: p.Zima – návrh pro ÚS ohledně používání vábniček pro lov sumce a používání tyčových bójek na ÚN Nechranice.  hlasování: všichni pro, p.Beldík ohledně zrušení hájení bolena, hlasování: všichni pro, p. Pavlík – akce K70  hlasování: 53 pro,36 proti , p. Pavlík návrh na zřízení části revíru „chyť a pusť“ hlasování : 32 pro,42 proti, p.Brynda vystoupil se statistikou úlovků v jednotlivých revírech,p. Zitko vystoupil s problematikou kormoránů a napáchaných škod,p. Motejzík vystoupil s problematikou vysazování ryb a informovanosti, p.Kouba vystoupil se žádostí o povolení spalovacích motorů do 4 kW na ÚN  Nechranice, p. Kešner kritizoval porušování rybářského řádu při lovu ryb u jezu Libočanského,p. Zima vystoupil s pozváním na rybářské závody na 15.5.2010 na rybníku V.Černoc.

12. Předseda návrhové komise p. Štefan  přednesl návrh na usnesení z dnešní ČS. Hlasováním všemi přítomnými bylo toto usnesení přijato. Je součástí tohoto zápisu.

Závěrem poděkoval řídící schůze a předseda organizace za účast všem přítomným členům, za jejich dosavadní práci a schůze byla ukončena.

 

V Žatci 17. 3. 2010                                                    p. Pavlík Vladimír – předseda MO

Ing. Fousek Jiří – jednatel MO

p. Pešina Lubomír – zapisovatel