Výroční členská schůze 2011

Výroční členská schůze 2011 ČRS MO Žatec

se konala ve středu 16. 03. 2011 v 16:00 hod.

v prostředním sále restaurace Tulipán


Zápis

Z členské schůze Českého rybářského svazu

Místní organizace v Žatci

Konané dne 16.března 2011 v restauraci Tulipán v Žatci

1. Jednání členské schůze zahájil jednatel MO Ing. Jiří Fousek. Přivítal přítomné a na základě přítomnosti méně než poloviny členské základny, ve smyslu jednacího řádu posunul začátek jednání o čtvrt hodiny na 16.15 hod.

2. Jednatel seznámil přítomné s programem členské schůze a tento byl všemi hlasy schválen

3. Byla zvolena mandátová komise ve složení : Štefan, Dormišev, Nedbal.Viz.: Příloha

4. Byla zvolena návrhová komise ve složení Brynda, Fric, Provazník.Viz.: Příloha

5. Jednatel jmenoval ověřovatele zápisu Ing.Valhu, zapisovatelem byl stanoven p.Brynda.

6. Pan Brynda přednesl usnesení z minulé VČS.Z uložených úkolů bylo splněno projednání návrhů na úpravu bližších podmínek rybolovu takto:

a)                  Do bližších podmínek v soupisu mimopstruhových revírů u Ohře 7 bylo podle našeho návrhu doplněno celoroční hájení parmy obecné.

b)                  Do bližších podmínek v soupisu mimopstruhových revírů u Ohře 9 ÚN Nechranice bylo podle našeho návrhu povoleno používání tyčové bójky.

c)                  V bližších podmínkách v soupisu mimopstruhových revírů u Ohře 9 ÚN Nechranice podle našeho návrhu již není zakázáno používání vábničky při lovu sumce obecného.

d)                  Do bližších podmínek v soupisu mimopstruhových revírů u Ohře 9 ÚN Nechranice se nepodařilo prosadit zrušení doby hájení bolena dravého

e)                  Přebytek hospodaření za rok 2009 byl zahrnut do majetku organizace.

7. Předseda MO pan Pavlík přednesl zprávu o činnosti MO

Vážení sportovní přátelé, rybáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní členské schůzi MOČRS  Žatec.

Teď mi  dovolte,  abych Vás  seznámil  s činností výboru  MOČRS  Žatec od minulé ČS.

Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně a řešil problematiku organizace a úkoly které se vyskytly vždy mezi měsíčními schůzemi. Jak jistě sledujete, zápisy z výborových schůzí se ne zcela pravidelně objevovaly na našich webových stránkách. To bylo způsobeno dlouhodobou nepřítomností správce našich webových stránek. Výbor MO se v uplynulém roce sešel celkem 10 krát. Kromě běžných organizačních věcí a uložených úkolů od ÚS řešil i běžné problémy chodu organizace,jako např.zajištění výdeje povolenek, zajištění tradičního plesu,výměny účetní organizace,realizace rybářských závodů,opravy na rybářském domově,koordinace činností související s provozem kempu Vadkovice, činnost rybářské stráže,rybářské zkoušky nových členů,vysazování ryb a řadu dalších neméně důležitých činností.

Na loňské VČS jsme Vás informovali o problémech se zajištěním činnosti  dozorčí komise. Po loňských volbách se tato činnost stabilizovala a je předpoklad ,že se stane tím správným kontrolním orgánem naší MO. Dnes pracuje dozorčí komise jako 4 členná pod vedením p.Návoje, a takřka pravidelně se zúčastňuje schůzí výboru MO.

Určitě jste se všimli, že výbor MO nepracuje ve složení, ve kterém jste jej zvolili, na činnost ve výboru rezignoval p. Boháč, vedení dětí převzal p.Štefan.Tak jako jiné roky probíhalo sobotní školení a posléze přezkoušení nových členů MO. Na ryb.domově byla ukončena oprava vytápění a nového oplocení. Po celý rok se řešila problematika počtu členů ryb.stráže,včetně jejich přípravy a složení zkoušek. V současné době by již mělo vše být tak jak má,více k tomu řekne p.Zima. Na základě požadavku ÚS jsme museli zajistit jednoho pracovníka pro údržbu a obsluhu rybníka V.Černoc. tuto činnost vykonává p.Valha.

Uspořádali jsme jarní závody dětí a dospělých na rybníku V.Černoc s bohatou účastí soutěžících i se zarybněním před závody a občerstvením během celých závodů.O vysazování a počtu i ulovených ryb vás seznámí hospodář organizace p.Beldík. Uspořádali jsme třídenní dětské soustředění v Podbořánkách, které bylo dětmi kvitováno jako velice úspěšné,více k tomu určitě řekne p.Štefan,vedoucí mládeže. Jak jsme Vás informovali na loňské VČS, problematika kempu Vadkovice byla řešena v průběhu celého roku, konečné stanovisko řekne předseda. Byla uzavřena nájemní smlouva se Chmelařským institutem s.r.o. ohledně pronájmu rybníka Stekník,který bude sloužit jako rybník chovný.  Byla provedena řada výlovů, podrobnosti sdělí hospodář MO. Tři funkcionáři se zúčastnili konference ÚS v Ústí, a protože jednání této konference se pro naše zástupce jevilo nedemokratické, byla sepsána výzva všem organizacím a výboru ÚS ,bude přečtena po tomto vystoupení. Bylo přijato usnesení výboru ohledně pomoci povodněmi postižené MO Frýdlant a to finanční formou ve výši 30tis.Kč. V současné době se připravují podklady pro možnost čerpání dotace…..

Byla provedena kontrola z ÚS zaměřená na hospodaření s rybami ,vysazování atd,výsledek kontroly je bez nálezu. Myslím si,že jsem opravdu vyjmenoval to nejdůležitější z naší činnosti za uplynulý rok a že jsem Vás tím neznudil, další členové výboru přednesou své zprávy,věřím že je pozorně vyslechnete a použijete jako námět do diskuze.

Co se týká finančního hospodaření, souhrnná zpráva bude podána ekonomem MO p.Valhou.

Závěrem mi dovolte abych Vám popřál hodně úlovků a příjemných zážitků u vody.

Petrův zdar!!!!

8. Jednatel informoval přítomné o výzvě kterou reagoval výbor MO Žatec na organizaci jednání konference SÚS, postup při výběru členů do výboru SÚS, samotných volbách a na usnesení konference SÚS konané 23.10. v kulturním domě v Ústí nad Labem

9. Zprávu o hospodaření organizace, o účetní uzávěrce a o návrhu rozpočtu na příští rok přednesl Ing.Valha. Dále navrhl, aby finanční ztráta za rok 2010 byla pokryta z majetku MO.

10. Předseda DK pan Návoj přednesl zprávu dozorčí komise a doporučil účetní uzávěrku a návrh rozpočtu pro rok 2011 ke schválení.

11. Účetní uzávěrka a návrh rozpočtu byly jednohlasně schváleny.

12. Zprávy odborů přednesli jejich vedoucí.

Zpráva o činnosti rybářské stráže MO Žatec za rok 2010

Rybářská stráž MO Žatec pracovala v roce 2010 ve složení 20 členů .V tomto roce ukončil činnost jeden člen RS. Pro rok 2011 jeden člen přestoupil ze skupiny RS z Nechranic a  jeden nový člen RS přibyl, takže současný stav je 21 členů RS. Žatecká RS se schází pravidelně jednou měsíčně, první středu v měsíci, vždy po výborové schůzi. V roce 2010 jsme kromě běžných kontrol provedli i několik hromadných nočních kontrol. V tomto roce se hodláme více zaměřit na večerní kontroly a na kontroly chovných rybníků především v období prázdnin.

Celkově na mimopstruhových revírech Ohře 7, číslo 441 042, Velká Černoc, číslo 06 441 088 a revíru Čejkovice číslo 441 300 bylo provedeno v roce 2010 354 kontrol a zkontrolováno bylo 80 lovících. Na pstruhovém revíru Ohře 8A, 443 040 bylo provedeno v roce 2010 329 kontrol a zkontrolováno  bylo 244 lovících. Oproti předchozím letům je počet kontrol a počet zkontrolovaných nižší, ale to je zapříčiněno především vysokým stavem vody na Ohři koncem sezóny a tím pádem nižší návštěvností na tomto revíru.

Upozornění na změny v RŘ

  1. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák na MP i P
  2. Na revíru Ohře7 je celoročně hájena parma obecná
  3. Na ú.n. Nechranice je povolená tyčová bójka a jako povolený prostředek k lovu je povolená vábnička
  4. Dítě mladší 10 let může lovit ryby na jednu udici osoby starší 18 let, provádějící lov ryb.

13. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Štefan a konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná.

14. V diskuzi vystoupili:

Brynda             a) navrhl změnu povinnosti členského příspěvku – pracovního ročního příspěvku tak, že tato povinnost bude stejně jako dosud ve výši 10 hodin kdy každá hodina je zhodnocena částkou 80,-Kč. Změnou je posunutí povinnosti pro členy muže ze současných šedesáti let na 64 let. První protinávrh přednesl p.Pavlík: Zvýšení tohoto příspěvku na 10 hodin po 100,-Kč na celkem 1000,-Kč. Druhý protinávrh přednesl p.Beldík: zvýšit příspěvek na 900,-Kč. Hlasováním nebyl žádný z návrhů podpořen a zůstává na původní výši tzn 10 hod. po 80 Kč,-

b) informoval přítomné o konání Rybářského plesu 19.3.2011 v KD Moskva.

c) navrhl stanovení maximálního počtu ponechaných si vybraných druhů ryb na jednu povolenku (MP nebo PP). Jeho návrh doplnil pan Zitko stanovením tohoto množství na 50 ks. Tento návrh nebyl schválen.

d) připomněl vývoj a stav zarybňování na Ohři 7 a Ohři 8A v porovnání s počtem ulovených Pstruhů potočních a Lipanů obecných. Doporučil znovu projednat návrh p.Zimy o zřízení úseku „chyť a pusť“ na části revíru Ohře 8A.

Zima                a) Přednesl Návrh na zřízení vymezené části rybářského revíru Ohře 8A, kde by probíhal rybolov metodou chyť a pusť, vztahující se na ryby lososovité.

Je jasné, že každé zpřísnění nebo omezení pravidel je u rybářské veřejnosti nepopulární, ale všichni víme, že rybolov na pstruhových revírech, a ne jenom na nich, není co býval. Jestli chceme, aby se zarybnění našich revírů v budoucnu zvýšila a my si mohli dobře zarybařit, musíme tomu trochu pomoci. Při dnešní vyspělé rybolovné technice a rybářském tlaku na revíry nemůžeme čekat, že se naše vody samy zarybní velkými rybami. Na revírech je snaha o co největší návratnost ryb, to respektujeme, proto navrhujeme velmi krátkou část revíru s režimem chyť a pust. Tyto revíry nebo jejich části jsou v ostatních územních svazech mezi sportovními rybáři velice oblíbené. Jednalo by se o poměrně krátký úsek revíru Ohře 8A, jasně ohraničený dvěma jezy, jezem v Žatci u Autoškoly a jezem u malé vodní elektrárny u Libočan. Tento úsek je přehledný, snadno dostupný, měří přibližně 1300 m a platila by na něm námi navrhovaná pravidla pro co nejvyšší ochranu lososovitých ryb:

Návrh pravidel:

- lov lososovitých ryb je povolen pouze na umělou mušku, s háčky bez protihrotu

-            v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem pouze lov na položenou a plavanou a to pouze na nástrahu rostlinného původu

–         při lovu na umělou mušku je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce libovolné délky. Jako nástraha je povolena pouze umělá muška imitující hmyz nebo jiné organizmy

–         při lovu na umělou  mušku je zakázáno používání jakýchkoliv splávků, dřívek a jiných nosných prvků a zátěže umístěné mimo tělíčko mušky

–         ulovené lososovité ryby nesmějí být vynášeny a pokládány na břeh

–         lovící nesmí mít při lovu na tomto úseku žádný úlovek lososovité ryby z předchozího revíru, ve kterém lovil

–         v případě ulovení štiky, tlouště, okouna, sumce, bolena nebo candáta, se tato ryba do revíru nevrací.

Tento návrh byl schválen.

b) Informoval přítomné o konání rybářských závodů 14.5.2011 na Velké Černoci.

Pavlík               Informoval přítomné o pravidlech používání přístřešků „bivaků“ při rybolovu.

p.Hnilička        Žádal o vysvětlení vzniklé finanční ztráty z hospodaření na rybářském kempu ve Vadkovicích. Ing.Valhou bylo podáno podrobné vysvětlení o neplánovaných nákladech na vypracování požadované dokumentace pro stavební odbor MÚ Kadaň. Dalším výdajem pak byla nutná oprava sociálního zařízení v kempu. Kemp je podle předchozích rozborů hospodaření finančně soběstačný a dlouhodobě výdělečný.

15. Předseda návrhové komise pan Brynda přednesl návrh usnesení členské schůze.

Usnesení

Členské schůze MO ČRS v Žatci

Konané dne 16.března 2011 v restauraci Tulipán

Členská schůze schvaluje

a)      program dnešního jednání

b)      složení mandátové a návrhové komise

c)      zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze

d)      účetní uzávěrku za rok 2010

e)      rozpočet na rok 2011

f)        zprávy jednotlivých vedoucích odborů

Členská schůze bere na vědomí

a)      zprávu dozorčí komise

b)      ověřovatele zápisu a zapisovatele

Členská schůze ukládá

a)      výboru MO uplatnit na SÚS do bližších podmínek v soupisu pstruhových revírů u Ohře 8A zřízení úseku „chyť a pusť“ a další úpravu dle schváleného návrhu v úseku řeky od jezu u MVE k jezu u autoškoly v Žatci

b)      výboru MO vyrovnat ztrátu na hospodaření za rok 2010 z majetku organizace.

Hlasováním všemi přítomnými bylo toto usnesení přijato.

Závěrem poděkoval řídící schůze za účast všem přítomným. Všem popřál úspěšný rok 2011.