Výroční členská schůze 2013

Zápis

Z členské schůze Českého rybářského svazu

Místní organizace v Žatci

Konané dne 20.března 2013 v restauraci Tulipán v Žatci

 

1. Jednání členské schůze zahájil jednatel MO Ing. Jiří Fousek. Přivítal přítomné a na základě přítomnosti méně než poloviny členské základny, ve smyslu jednacího řádu posunul začátek jednání o čtvrt hodiny na 16.15 hod.

2. Jednatel seznámil přítomné s programem členské schůze a tento byl všemi hlasy schválen.

3. Byla zvolena mandátová komise ve složení : Petr Rubeš, Lukáš Nápravník a Milan Fric.

4. Byla zvolena návrhová komise ve složení  Miroslav Brynda, Dalibor Mehr,  Petr Stajer.

5. Jednatel jmenoval ověřovatelem zápisu Ing.Valhu, zapisovatelem byl stanoven p.Brynda.

6. Jednatel přednesl usnesení z minulé VČS.

7. Předseda MO Ing.Josef Valha přednesl zprávu o činnosti.

8. Zprávu o hospodaření organizace, o účetní uzávěrce a o návrhu rozpočtu na příští rok přednesl Petr Rubeš.  Dále navrhl, aby finanční přebytek hospodaření za rok 2012 byl zahrnut do majetku organizace.

9. Zprávu dozorčí komise přednesl Ing.Luboš Pešina a doporučil schválit účetní uzávěrku za rok 2012 a návrh rozpočtu pro rok 2013.

10. Účetní uzávěrka a návrh rozpočtu byly jednohlasně schváleny.

11. Zprávy odborů

 • Zpráva hospodáře.
 • Zpráva vedoucího RS.
 • Zpráva vedoucího mládeže.

12. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Petr Maier a konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná.

13. Předseda MO Ing.Valha navrhl členské schůzi výši členského příspěvku – plnění pracovní povinnosti – brigádnické činnosti takto:

 • Dospělí členové „muži“ 10 hodin
 • Dospělí členové „ženy“ jsou osvobozeny od brigádnické činnosti.
 • Mládež 15 – 18 let „muži“ 5 hodin
 • Dospělí členové starší 60ti let jsou osvobozeni od brigádnické činnosti.
 • Cena jedné hodiny brigádnické povinnosti je stanovena na 80,- Kč
 • Schváleno

Předseda MO Ing.Josef Valha navrhl členské schůzi ke schválení systém hospodaření, podle kterého bude výbor MO v termínu od 1.1.2014 do konání členské schůze hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

14. V diskuzi vystoupili:

 • Brynda           a)  informoval přítomné o konání Rybářského plesu 22.3.2013 v KD Moskva.

b)  připomněl vývoj a stav zarybňování na revírech Velká Černoc, Čejkovice, Ohře 7 a Ohře 8A v porovnání s počtem ulovených vybraných druhů ryb

c)  informoval o rozhodnutí konference SÚS ze dne  5.11.  2012 o zřízení úseku „chyť a pusť“ na části revíru Ohře 8A od roku 2014.

 • Zima               Informoval přítomné o konání rybářských závodů 11.5.2013 na Velké Černoci.
 • Ing.Valha       a) Připomněl povinnost z rybářského řádu pro lovící rybáře udržovat čistotu a pořádek při lovu ryb na jednotlivých revírech.

b) Požadoval od členů Rybářské stráže důsledné kontroly lovících s důrazem na dodržování čistoty  a pořádku na revírech.

c) Pozastavil se nad nízkou účastí členů MO ČRS v Žatci na členské schůzi.

 • p.Remta                      Žádal výbor MO o zahájení jednání se správou povodí Ohře o manipulačním řádu na VD Nechranice. V době tření bílé ryby (duben – květen) dochází k poklesu hladiny  na VD a tím k úhynu jiker a plůdku vytřených ryb.

15. Předseda návrhové komise pan Brynda přednesl návrh usnesení členské schůze. Hlasováním všemi přítomnými bylo toto usnesení přijato.

 

Usnesení

Členské schůze MO ČRS v Žatci

Konané dne 20.března 2013 v restauraci Tulipán

Členská schůze schvaluje 

a)      program dnešního jednání

b)      složení mandátové a návrhové komise

c)      zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze

d)     účetní uzávěrku za rok 2012

e)      rozpočet na rok 2013

f)       zprávy jednotlivých vedoucích odborů

g)      rozpočtové provizorium pro období od 1.1.2014 do konání členské schůze.

h)      Plnění členské povinnosti – pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanční náhrady.

Členská schůze bere na vědomí

a)      zprávu dozorčí komise

b)      ověřovatele zápisu a zapisovatele

Členská schůze ukládá

a)      výboru MO začlenit přebytek hospodaření za rok 2012 do majetku organizace.

Závěrem poděkoval řídící schůze za účast všem přítomným. Všem popřál úspěšný rok 2013.