Výroční členská schůze 2014

 Zápis

Z členské schůze Českého rybářského svazu

Místní organizace v Žatci

Konané dne 11. března 2014 v restauraci Tulipán v Žatci

 

Účast: viz příloha č. 1 – Prezenční listina

 

1. Jednání členské schůze zahájil jednatel MO Ing.  Jiří Fousek. Přivítal přítomné a na základě přítomnosti méně než poloviny členské základny, ve smyslu jednacího řádu posunul začátek jednání o čtvrt hodiny na 16.15 hod.

2. Jednatel seznámil přítomné s programem členské schůze a tento byl všemi hlasy schválen.

3. Byla zvolena mandátová komise ve složení : Rubeš, Šmíd, Charvát. Viz.: Příloha č. 2

4. Byla zvolena návrhová komise ve složení : Brynda, Běhavý, Hokr. Viz.: Příloha č. 3

5. Byla zvolena volební komise ve složení Kohut, Pešina, Kadet.Viz.: Příloha č. 4

6. Jednatel jmenoval ověřovatele zápisu Ing. Valhu, zapisovatelem byl stanoven p. Brynda.

7. Jednatel přednesl usnesení z minulé VČS. Z uložených úkolů bylo splněno :

 • Přebytek hospodaření za rok 2012 byl zahrnut do majetku organizace.

8. Předseda MO Ing.Josef Valha přednesl zprávu o činnosti. Příloha č. 5

9. Zprávu o hospodaření organizace, o účetní uzávěrce a o návrhu rozpočtu na příští rok přednesl Petr Rubeš: viz příloha č. 6. Dále navrhl, aby finanční ztráta z hospodaření za rok 2013 byla uhrazena z majetku organizace.

10. Zprávu dozorčí komise přednesl Ing. Luboš Pešina a doporučil schválit účetní uzávěrku za rok 2013 a návrh rozpočtu pro rok 2014.

Příloha č.7

11. Účetní uzávěrka a návrh rozpočtu byly jednohlasně schváleny.

12. Zprávy odborů přednesli jejich vedoucí.

 • Zpráva hospodáře. Příloha č. 8
 • Zpráva vedoucího RS.  Příloha č. 9
 • Zpráva vedoucího mládeže. Příloha č. 10

13. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Petr Rubeš a konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná.

Zpráva je uvedena v příloze č. 11.

14. Předseda MO Ing. Valha navrhl členské schůzi výši členského příspěvku – plnění pracovní povinnosti – brigádnické činnosti takto:

 • Dospělí členové „muži“ 10 hodin
 • Dospělí členové „ženy“ jsou osvobozeny od brigádnické činnosti.
 • Mládež 15 – 18 let „muži“ 5 hodin
 • Dospělí členové starší 60ti let jsou osvobozeni od brigádnické činnosti.
 • Cena jedné hodiny brigádnické povinnosti je stanovena na 80,- Kč
 • Schváleno všemi hlasy.

Předseda MO Ing.Josef Valha navrhl členské schůzi ke schválení systém hospodaření, podle kterého bude výbor MO v termínu od 1.1.2015 do konání členské schůze hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

15.Volby do výboru MO ĆRS Žatec. Na návrh pana Jiřího Melkuse a po provedeném hlasování, které řídil pan Alexandr Kohut byl zvolen výbor v tomto složení :

Ing. Josef Valha, Ing. Jiří Fousek, Petr Rubeš, Zdeněk Beldík, Martin Zima, Petr Maier, Miroslav Brynda. Pro bylo 55 členů. Zdrželi se hlasování 7. Proti : 0.

Předseda MO ČRS v Žatci bude zvolen na příštím zasedání výboru MO a na návrh předsedy budou zvoleni jednatel, hospodář, pokladník, vedoucí RS a vedoucí mládeže.

Na návrh pana Alexandra Kohuta a po provedeném hlasování byl zvoleni do dozorčí komise MO : Ing.Luboš Pešina, Jaroslav Hokr a Pavel Slaninka. Pro 59 členů. Zdrželi se 3. Proti 0

Za delegáty na jednání územní konference byly zvoleni : předseda MO a jednatel MO. Pro 62 členů. Zdrželi se : 0. Proti 0.

Za delegáta na jednání republikové rady byl zvolen předseda MO.Pro bylo 62 delegátů.

16. V diskuzi vystoupili:

 • Brynda           a)  informoval přítomné o konání Rybářského plesu 21.3.2014 v KD Moskva.

b)  připomněl vývoj a stav zarybňování na revírech Velká Černoc, Čejkovice, Ohře 7 a Ohře 8A,

ÚN Nechranice v porovnání s počtem ulovených vybraných druhů ryb.

 • Zima               Informoval přítomné o historii rybářských závodů na Velké Černoci.

Informoval přítomné o konání rybářských závodů 10.5.2014 na Velké Černoci.

 • Ing.Valha       Připomněl povinnost z rybářského řádu pro lovící rybáře udržovat čistotu a pořádek při lovu ryb na jednotlivých revírech.
 • J.Somr            Žádal výbor MO o vysvětlení proč nebude možno na zřízeném úseku „Chyť a pusť“ revíru Ohře 8A lovit a od vody odnášet          ulovené kapry a bílou rybu.
 • J. Holas           Od jakého termínu a v jaké části bude na Libockém potoce zřízen sportovní revír.

17. Předseda návrhové komise pan Brynda přednesl návrh usnesení členské schůze. Hlasováním všemi přítomnými bylo toto usnesení přijato. Je součástí tohoto zápisu.

Závěrem poděkoval řídící schůze za účast všem přítomným. Všem popřál úspěšný rok 2014.

 

 

 

Usnesení

 

Členské schůze MO ČRS v Žatci

Konané dne 11.března 2014 v restauraci Tulipán

 

Členská schůze schvaluje

a)      program dnešního jednání

b)      složení mandátové, návrhové a volební komise komise

c)      zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze

d)     účetní uzávěrku za rok 2013

e)      rozpočet na rok 2014

f)       zprávy jednotlivých vedoucích odborů

g)      rozpočtové provizorium pro období od 1.1.2015 do konání členské schůze.

h)      Plnění členské povinnosti – pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanční náhrady.

 

Členská schůze bere na vědomí

a)      zprávu dozorčí komise

b)      ověřovatele zápisu a zapisovatele

 

Členská schůze volí

a)      výbor MO ČRS v Žatci ve složení : Ing. Josef Valha, Ing. Josef Fousek, Zdeněk Beldík, Martin Zima, Petr Rubeš, Petr Maier, Miroslav Brynda

b)      Dozorčí komisi místní organizace ve složení : Ing. Luboš Pešina, Jaromír Hokr a Pavel Slaninka.

c)      Delegáty na územní konferenci SÚS ve složení předseda  a jednatel MO.

d)     Delegáta na jednání republikové rady : předsedu MO ČRS v Žatci.

 

Členská schůze ukládá

            výboru MO uhradit ztrátu hospodaření za rok 2013 z majetku organizace.