Výroční členská schůze MO ČRS Žatec 12. 3. 2019

Zápis 

z jednání členské schůze Českého rybářského svazu 

Místní organizace v Žatci z.s. 

Konané dne 12.března 2019 v restauraci Tulipán v Žatci 

Účast: viz příloha č.1– Prezenční listina 

 1. Jednání členské schůze zahájil jednatel MO p. Miroslav Brynda. Přivítal přítomné a na základě přítomnosti méně než poloviny členské základny, ve smyslu jednacího řádu posunul začátek jednání o čtvrt hodiny na 16.15 hod. 
 1. Jednatel seznámil přítomné s programem členské schůze a tento byl všemi hlasy schválen 
 1. Byla zvolena mandátová komise ve složení : předseda Petr Rubeš, členové Petr Maier a Michal Fric. Viz.: Příloha č.2 
 1. Byla zvolena návrhová komise ve složení : předseda Miroslav Brynda, členové Jaroslav Stajer a Genadij Choruževski. Příloha č.3 
 1. Předseda se jmenoval ověřovatelem zápisu, zapisovatelem byl stanoven p. Miroslav Brynda. 
 1. Jednatel přednesl usnesení z minulé VČS.
 • začlenit přebytek hospodaření z roku 2017 do majetku organizace.
 • Navrhnout změnu bližších podmínek na revíru Ohře 9 ÚN Nechranice. Velikost nástražní rybka nad 15 cm.

HO nedoporučil VÚS návrh ke schválení. MO svůj návrh žádným komentářem neodůvodnila. HO nespatřuje při současném vývoji úlovků candáta, okouna a úhoře na tomto revíru přijímat takto zásadních omezení pro lovící, zejména bez řádných podkladů. Uvedené ustanovení bylo přijato pro revíry Rady od roku 2019. Po získání nových poznatků, nikoli pouze z Lipna, kde uvedené bylo v minulosti aplikováno a kde se jednalo o dosti specifický případ, bude možné se k této otázce znovu vrátit. HO obecně podporuje úpravu metod nebo způsobů lovu dravých ryb před úpravami lovných měr, však takto zásadní omezení lovících je třeba vždy důkladně zvážit a prokázat jeho účelnost, dříve než dojde k jeho přijetí. VÚS tento návrh neschválil.

 • Navrhnout změnu v užívání revíru Černoc ze sportovního revíru na RMV jen pro členy MO ČRS Žatec.

HO nedoporučil VÚS návrh ke schválení. Dle statutu SRH není možné vyhlásit RMV Černoc, z důvodu nesplnění podmínek čl. III. odstavce b. MO žádá o vyhlášení revíru do 3 ha bez toho, aby byla pověřena hospodařením na více než 20 ha MP revírů, vyjma toků. VÚS návrh neschválil.

 • Navrhnout změnu bližších podmínek na revíru Černoc , stanovit maximální míru kapra obecného na 70 cm „ K70“

„Horní míra kapra obecného 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru: MO Žatec – pro revír Černoc. HO doporučuje VÚS návrh ke schválení. Uvedený návrh byl řádně projednán ČS a dle rozhodnutí konference ÚS jsou následně uvedené ustanovení přijímána. VÚS tento návrh schválil. 

 • Požádat výbor SÚS aby zajistil ukončení provozu klecového chovu ryb na ÚN Nechranice.

´Předáno k jednání VÚS, bez informace o řešení.

    Uložené úkoly byly splněny. 

 1. Předseda MO Ing. Josef Valha přednesl zprávu o činnosti MO ČRS v Žatci. Příloha č.4 
 1. Zprávu o hospodaření organizace, o účetní uzávěrce a o návrhu rozpočtu na příští rok přednesl Petr Rubeš: viz příloha č. 5,. Dále navrhl, aby finanční přebytek hospodaření za rok 2018 byl zahrnut do majetku organizace. 
 1. Zprávu dozorčí komise přednesl Ing. Luboš Pešina a doporučil schválit účetní uzávěrku za rok 2018 a návrh rozpočtu pro rok 2019. Příloha č.6 
 1. Účetní uzávěrka a návrh rozpočtu byly jednohlasně schváleny. 
 1. Zprávy odborů přednesli jejich vedoucí: viz přílohy
 • Zpráva hospodáře. Příloha č. 7
 • Zpráva vedoucího RS Příloha č. 8
 • Zpráva vedoucího mládeže. Příloha č. 9 
 1. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda, Petr Rubeš, a konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná. Zpráva je uvedena v příloze č.10. 
 1. Předseda MO Ing. Valha navrhl členské schůzi ke schválení systém hospodaření, podle kterého bude výbor MO v termínu od 1.1.2020 do konání členské schůze hospodařit v rozpočtovém provizoriu. 
 1. V diskuzi vystoupili: 
 • Martin Zima Informoval přítomné o konání rybářských závodů  na Velké Černoci. Informoval členy o změnách v rybářském řádu a apeloval na všechny, aby se se změnami seznámily.
 • Josef Valha Navrhl členské schůzi vydávat MP krajské povolenky zdarma, (na účet MO ČRS Žatec)  těm členům MO Žatec, kteří v tomto  kalendářním roce dožijí 80ti a více let a v předchozích dvaceti letech byly bezproblémovými členy naší organizace. Vyjadřujeme tím poděkování za věrnost naší MO.
 • Josef Valha, apeloval na čistotu okolo revírů. Řada rybářů si plete pozemky okolo revírů se smetištěm. 
 1. Předseda návrhové komise pan Brynda přednesl návrh usnesení členské schůze. Hlasováním všemi přítomnými bylo toto usnesení přijato. Je součástí tohoto zápisu. 

 

Závěrem poděkoval řídící schůze a předseda MO za účast všem přítomným. Všem popřál úspěšný rok 2019.