Výroční členská schůze MO ČRS Žatec z. s. 13.3.2018

 

Zápis 

Z členské schůze Českého rybářského svazu 

Místní organizace v Žatci 

Konané dne 13.března 2018 v restauraci Tulipán v Žatci 

Účast: viz příloha č.1– Prezenční listina 

 1. Jednání členské schůze zahájil v 16.30 hod. předseda MO Ing. Josef Valha. Přivítal přítomné a na základě přítomnosti méně než poloviny členské základny, ve smyslu jednacího řádu posunul začátek jednání o čtvrt hodiny na 16.45 hod. Při začátku schůze byla držena minuta ticha za členy MO, kteří v roce 2017 zemřeli. 
 1. Předseda seznámil přítomné s programem členské schůze a tento byl sedmdesáti hlasy schválen 
 1. Sedmdesáti hlasy pro, byla zvolena mandátová komise ve složení: Petr Rubeš, Alois Jurkovič, a Martin Horák. Viz.: Příloha č. 2 
 1. Sedmdesáti hlasy pro byla zvolena návrhová komise ve složení Miroslav Brynda, František Saidl, a Koloman Kadet. Viz.: Příloha č. 3 
 1. Sedmdesáti hlasy pro byla zvolena volební komise ve složení Ing. Luboš Pešina, Vladimír Gregor a Jiří Henych. Viz.: Příloha č. 4 
 1. Předseda jmenoval ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Fouska, zapisovatelem byl stanoven Miroslav Brynda. 
 1. Předseda MO přednesl usnesení z minulé členské schůze. Z uložených úkolů bylo splněno :
 • Přebytek hospodaření za rok 2016 byl zahrnut do majetku organizace.
 • Výdej povolenek na účet MO Žatec pro členy dovršící osmdesáti let a více jestliže byly v předchozích dvaceti letech bezproblémovými členy MO Žatec. 
 1. Předseda MO Ing. Josef Valha přednesl zprávu o činnosti. Příloha č. 5 
 1. Zprávu o hospodaření organizace, o účetní uzávěrce a o návrhu rozpočtu na příští rok přednesl Petr Rubeš: -viz příloha č. 6. Dále navrhl, aby finanční přebytek hospodaření za rok 2017 byl zahrnut do majetku organizace. 
 1. Zprávu dozorčí komise přednesl Ing. Luboš Pešina a doporučil schválit účetní uzávěrku za rok 2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018. Příloha č. 7 
 1. Účetní uzávěrka a návrh rozpočtu byly sedmdesáti hlasy pro schváleny. 
 1. Zprávy odborů přednesli jejich vedoucí: viz přílohy
 • Zpráva hospodáře. Příloha č. 8,
 • Zpráva vedoucího RS Příloha č. 9
 • Zpráva vedoucího mládeže. Příloha č. 10 
 1. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Petr Rubeš a konstatoval, že je přítomno 70 z 925 členů členská schůze je usnášení schopná. Zpráva je uvedena v příloze č. 2. 
 1. Předseda MO Ing. Valha navrhl členské schůzi výši členského příspěvku – plnění pracovní povinnosti – brigádnické činnosti v roce 2019 takto:
 • Dospělí členové „muži“ 10 hodin
 • Dospělí členové „ženy“ jsou osvobozeny od brigádnické činnosti.
 • Mládež 15 – 18 let „muži“ 5 hodin
 • Dospělí členové starší 60 ti let jsou osvobozeni od brigádnické činnosti.
 • Cena jedné hodiny brigádnické povinnosti je stanovena na 80,- Kč

Schváleno sedmdesáti přítomnými.

 

Navrhl členské schůzi vydávat MP územní povolenky zdarma, (na účet MO ČRS Žatec) těm členům MO Žatec, kteří v tomto kalendářním roce dožijí 80 ti a více let a v předchozích dvaceti letech byly bezproblémovými členy naší organizace. Vyjadřujeme tím poděkování za věrnost naší MO.

Schváleno sedmdesáti přítomnými. 

 

Předseda MO Ing. Valha navrhl členské schůzi ke schválení systém hospodaření v rozpočtovém provizoriu, podle kterého bude výbor MO hospodařit v termínu od 1. ledna 2019 do termínu konání VČS

Schváleno sedmdesáti přítomnými. 

 

 1. V diskuzi vystoupili:
 • Martin Zima ze Žatce Informoval přítomné o konání rybářských závodů 12. 5. 2018 na Velké Černoci.
 • Miroslav Brynda ze Žatce Navrhl změnu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru Ohře 9, ÚN Nechranice. Minimální velikost nástražní rybky 15 cm. Viz příloha č. 11. Schváleno čtyřicet pět krát pro, dvacet tři krát proti a dva se zdrželi.
 • Martin Zima Navrhl změnu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru Velká Černoc. Nejvyšší dovolená míra K-70 kapra obecného.Viz příloha č.12. Schváleno padesáti jedna hlasy pro. Devatenáct hlasů proti.
 • Josef Zítko ze Žatce Navrhl požádat výbor SÚS o prohlášení revírem místního významu rybník Velká Černoc. Schváleno padesáti třemi hlasy, proti sedmnáct přítomných.
 • Jiří Zamrzla z Libočan Požádat výbor ÚS o pomoc při vyslovení zákazu klecového odchovu ryb na ÚN Nechranice.
 • Jaroslav Novák ze Sládkovi ulice v Žatci se pozastavil nad současnými bližšími podmínkami lovu ryb na mimopstruhových revírech SÚS. Po ulovení dvou vybraných druhů ryb (kapr, amur štika, candát, bolen, sumec) lov ryb nekončí, jako je to ve Východočeském ÚS odkud se přestěhoval. Na revírech Severočeského ÚS je možno lovit dále do celkové hmotnosti úlovku 7 kg., což vytváří podmínky pro zaměňování ulovených kaprů z vezírku za větší později ulovené.
 • Lubomír Beneš Pozastavil se nad postupem RS při kontrole „zabrozených“ rybářů lovících na řece. Lovící musí obcházet „díry s větší hloubkou“ které nelze přebrodit často velkou vzdálenost k RS a jsou při lovu „zdržováni při výkonu rybářského práva“ Vysvětleny povinnosti lovících dle Rybářského řádu.
 • Byla předána vyznamenání udělená výborem MO, výborem SÚS a Radou ČRS na návrh výboru MO ČRS v Žatci. Příloha č.13 
 1. Volby členů výboru MO.

Návrh pana Jiřího Melkuse ze Žatce aby dosavadní výbor MO a členové DK  vzhledem k dobrému hospodaření MO byli zvoleni na další období.

Výbor MO ČRS v Žatci z. s. ve složení: Ing. Jiří Fousek, Zdeněk Beldík, Ing. Josef Valha, Miroslav Brynda, Martin Zima, Petr Rubeš a Petr Maier. Dva proti, sedm se zdrželo. Šedesát jedna pro. Zvoleni většinou přítomných. Předseda MO ČRS v Žatci bude zvolen na příštím zasedání výboru MO a na návrh předsedy budou zvoleni jednatel, hospodář, pokladník, vedoucí RS a vedoucí mládeže.

Dozorčí komise MO ČRS v Žatci ve složení Pavel Slaninka, Jaromír Hokr a Ing. Luboš Pešina

Dva proti tři se zdrželi. Šedesátpět pro, Zvoleni většinou přítomných. Předsedu DK zvolí ze svého středu na svém dalším jednání členové komise. 

 1. Volba delegátů na územní konferenci. Za delegáty na jednání územní konference byly zvoleni : předseda MO a jednatel MO. Pro 68 členů. Zdrželi se 0, Proti  2 hlasy..

 

 1. Volba delegáta na jednání republikové rady.

Za delegáta na jednání republikové rady byl zvolen předseda MO.  Dva proti. Pro bylo 68 delegátů. 

 1. Předseda návrhové komise pan Brynda přednesl návrh usnesení členské schůze. Hlasováním všemi přítomnými bylo toto usnesení přijato. Je součástí tohoto zápisu. 

Závěrem poděkoval řídící schůze za účast všem přítomným. Všem popřál úspěšný rok 2018.

 

Usnesení 

Členské schůze MO ČRS v Žatci 

Konané dne 13. března 2018 v restauraci Tulipán

 

Členská schůze schvaluje

 1. program dnešního jednání
 2. složení mandátové, návrhové a volební komise
 3. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 4. účetní uzávěrku za rok 2017
 5. rozpočet na rok 2018
 6. zprávy jednotlivých vedoucích odborů
 7. rozpočtové provizorium pro období od 1. ledna 2019 do konání výroční členské schůze.
 8. plnění členské povinnosti – pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanční náhrady. Dospělí členové „muži“ 10 hodin

                                         Dospělí členové „ženy“ jsou osvobozeny od brigádnické činnosti.

                                         Mládež 15 – 18 let „muži“ 5 hodin

                                         Dospělí členové starší 60 ti let jsou osvobozeni od brigádnické činnosti.

                                         Cena jedné hodiny brigádnické povinnosti je stanovena na 80,- Kč

 1. Výdej povolenky na účet místní organizace členům, kteří dovrší 80 ti let při minimálně dvacetiletém bezproblémovém předchozím členství u MO Žatec.

 

Členská schůze bere na vědomí

 1. zprávu dozorčí komise
 2. ověřovatele zápisu a zapisovatele

 

Členská schůze volí výbor MO Žatec ve složení : Ing. Jiří Fousek, Zdeněk Beldík, Ing. Josef Valha, Miroslav Brynda, Petr Rubeš a Petr Maier

Členská schůze volí do dozorčí komise MO Žatec : Pavla Slaninku, Jaromíra Hokra a Ing.Luboše Pešinu

Členská schůze volí delegáty na jednání územní konference: předsedu a jednatele MO.

Členská schůze volí delegáta  na jednání republikové rady, byl zvolen předseda MO.

 

Členská schůze ukládá

 1. výboru MO začlenit přebytek hospodaření za rok 2017 do majetku organizace.
 2. výboru MO odeslat výboru SUS návrh na změnu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru Ohře 9, ÚN Nechranice. Minimální velikost nástražní rybky 15 cm.
 3. výboru MO odeslat výboru SÚS návrh na změnu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru Velká Černoc Nejvyšší dovolená míra kapra obecného K 70.
 4. výboru MO odeslat výboru SÚS návrh na vyhlášení revíru Velká Černoc RMV – rybolov jen členů MO ČRS Žatec.
 5. Výboru MO projednat s výborem SÚS zrušení a zákaz klecového odchovu ryb na revíru Ohře 9 ÚN Nechranice.