Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie

VOŠ VHE Vodňany
IČ: 60650770
IZO: 110028643

Zátiší 480
389 01  Vodňany
Jihočeský kraj
Tel:. +420 383 382 410–11
Fax: +420 383 382 409
E-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz
Web: http://www.srs-vodnany.cz

Logo Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie

Studijní obor

Vodní hospodářství a ekologie č. 16 – 01 – N / 02

tříletý studijní obor je určen pro absolventy středních škol

Charakteristika oboru Vodní hospodářství a ekologie

Tříletý studijní obor je určen pro absolventy středních škol a připravuje specialisty s průpravou v technických a biologických oborech pro vodohospodářskou praxi. Absolvent tříletého studia je kvalifikován pro technické i přírodovědné rozhodování v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí.
Výuka rozvíjí i schopnosti jazykové a sociologické, student získá přehled o právní problematice ve zvoleném oboru.
Základy ekonomického myšlení umožní posouzení vlivu podnikatelských záměrů a postupů na vodní prostředí a přírodní ekosystémy.
Ve všech ročnících studia jsou aktivně rozvíjeny dovednosti v oblasti informačních technologií související s jejich využitím v odborné praxi i schopností prezentace své práce.
Významný podíl ve výuce představuje praktická výuka, realizovaná jednak v průběhu studia formou laboratorních a terénních cvičení, jednak v podobě závěrečné souvislé stáže.

Studium je zakončeno absolutoriem.

Učební plán oboru Vodní hospodářství a ekologie

je sestaven z 24 povinných předmětů, 2 povinně volitelných a 3 volitelných předmětů.

 • Odborné předměty jsou koncipovány do čtyř tématických skupin:
  • 1)  vodní hospodářství a technologie ve vodním hospodářství
   Skupina předmětů poskytuje znalosti o zdrojích vody, hydrologii, meteorologii a pedologii, seznamuje se zaměřováním a mapováním pozemků. Předměty poskytují informace o vodních stavbách a jejich dopadech na životní prostředí, vysvětlují postupy ekologických úprav a revitalizací toků. V těchto předmětech je obsažena i problematika odpadních vod a jejich likvidace, tématika odpadů a odpadového hospodářství a technických zařízení používaných k údržbě životního prostředí.
  • 2)  ekologické předmětyUčivo tohoto tématického okruhu se věnuje obecným ekologickým principům a jejich využití ve sledování a vyhodnocování životního prostředí. Obecně koncipované předměty pojednávají o činnostech člověka souvisejících s krajinou a ovlivňující lidské zdraví. Speciální předměty se zaměřují na problematiku vodního prostředí s důrazem na hodnocení vyvážených a narušených parametrů tohoto ekosystému, podávají podrobný přehled o hydrobiologii a ekotoxikologii.
  • 3)  předměty zemědělské a rybářskéTento soubor předmětů je věnován technologii rybářské výroby a studiu ichtyocenóz, které jsou doplněny technologickými postupy uplatňovanými v zemědělství a lesnictví.
  • 4)  společenskovědní oboryTyto předměty rozvíjejí vědomosti o fungování skupin a společnosti, o komunikaci a strategii vyjednávání. Pro uplatnění v praxi jsou důležité znalosti ekonomických pravidel a právních předpisů, postupů v soudním a správním procesu, znalosti o sepisování smluv, soudních návrzích a rozhodnutích.

  V učebním plánu jsou zařazeny i všeobecně vzdělávací předměty, konkrétně

 • povinně volitelný cizí jazyk, tělesná výchova, informatika a statistika.

Součástí výuky jsou i praxe. Praxe učební je zařazená v týdenním rozvrhu, zatímco odborná praxe je realizovaná v souvislém 14–ti týdenním bloku v různých typech organizací zaměřených na problematiku vodního hospodářství a životního prostředí.

Absolvent studia je připraven pro práci

 • –  v různých úrovních státní správy a samosprávy ve funkcích referentů v oblasti životního prostředí, vodního hospodářství a ochrany vod
 • –  ve vodohospodářských podnicích, ve vodohospodářských funkcích v průmyslových a zemědělských podnicích
 • –  v rybochovných provozech
 • –  ve vodárenských provozech a čistírnách odpadních vod
 • –  jako specialisté v oblasti ekologie, odpadového hospodářství a monitorování životního prostředí
 • –  v komerčních podnicích zabývajících se ekologickými službami a poradenstvím
 • –  v orgánech ochrany přírody
 • –  v kontrolních a poradních orgánech souvisejících s péčí o životní prostředí